Article

Showing articles with tag "tunay". Show all
Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? Mayroon bang iminumungkahing tamang paraan ng ...
Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? Mayroon bang iminumungkahing tamang paraan ng ...
August 22, 2012

Ang Tunay na Himala

Sa ating panahon maraming tao ang humahanap ng himala. At marami din ang nangangaral nito. Ngunit paano nga ba matitiyak ng tao na ang himalang kanyang tinanggap ay mula sa Dios? At ano nga ba ang marapat gawin ng isang tao upang magkamit ng himala.Tunghayan sa Episode na ito ng Oras ng Katotohanan, paanong naranasan ng ating mga kapatid ang bunga ng Tunay na Himala.