Article

Showing articles with tag "tao". Show all
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled “Ang tunay na Tagapamagitan ng Dios at sa tao?.”
Ang kaligtasan o salvation ayon sa banal na kasulatan ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang salitang biyaya o grace ay ang di pinagpagurang kaluguran ng Dios. Anomang katuruan na nagbabalewala sa aspeto ng kaligtasan gaya ng pagsama ng mga gawa, pagibig sa salapi, pagpapahirap sa sarili o pag-anib sa mga asusasyon o relihiyon - ito ay sumisira sa pagtuturo ng biblia na ang kaligtasan ay mula sa biyaya ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang Pangunahing Katungkulan ng Tao.”
October 03, 2011

Paano ang Tao Maliligtas?

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang mga kaparaanan kung paano ang tao makakatanggap ng kaligtasan mula kay Cristo..”