Article

Showing articles with tag "pananampalataya". Show all
Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, tunghayan natin ang buhay ng kapatid na Linda Cortes, kung saan namulat ang kanyang pang-unawa sa tamang paglilingkod na noon ay bihag ng kinagisnang pananampalataya na ipinamulat sa kanya ng kanyang ina.
Strengthen your faith with the truth of the Holy Scriptures in this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "Ang Batayan Ng Tunay Na Pananampalataya - Part 2".
Isa sa mga dakilang tao ng pananampalataya noong unang Iglesia. Bagamat hindi isang apostol, siya ay napili upang pangunahan at pangalagaan ang mga babaeng balo sa Jerusalem. Puspos ng Espiritu at maapoy sa pangangaral kung kaya't kinainggitan siya at pinagbantaang patayin. Ngunit sa kabila nito, nakuha niya pa ring ipakipaglaban ang pananampalataya hanggang sa kanyang mga huling araw.Tunghayan ...
August 22, 2012

Ang Tunay na Himala

Sa ating panahon maraming tao ang humahanap ng himala. At marami din ang nangangaral nito. Ngunit paano nga ba matitiyak ng tao na ang himalang kanyang tinanggap ay mula sa Dios? At ano nga ba ang marapat gawin ng isang tao upang magkamit ng himala.Tunghayan sa Episode na ito ng Oras ng Katotohanan, paanong naranasan ng ating mga kapatid ang bunga ng Tunay na Himala.
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled “Ang Pananampalataya.” 
Ang Salita ng Dios ay humipo sa kanyang puso at ang doktrina na kanyang narinig ay nagpa-tibay sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang pagpapatotoo sa iba ay nag-bunga ng maraming kaluluwa. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan kung paano ang kapatid na Rosa Viacrusis ay nasumpungan ang tunay na pananampalataya.