Article

Showing articles with tag "kaluluwa". Show all
Itong tanong na ito ay napakahalaga. Bakit? Sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Sa katunayan, ang kaluluwa ng tao ay hindi maipapalit sa anomang bagay kahit ang buong sanglibutan.Naalaala natin ang Salita ng Panginoon sa Marcos 8:36, “Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan man niya ang buong sanglibutan at siya naman ay mapapahamak.” Ang tinutukoy ...
Sa pangkalahatan, ang tao, relihiyoso man o hindi, ay nababahagi sa dalawa tungkol sa impierno: ang mga naniniwala at ang mga hindi naniniwala. Alin ang tama? Ano ang totoo? May impierno o wala?  Ito ang ating tatalakayin. MGA DAHILAN NG IBA KUNG BAKIT WALANG IMPIERNO Bukod sa mga di-relihiyoso ay may mga relihiyoso din na di-naniniwala sa impierno.  Wari'y nakapagtataka sapagkat sila ...
Ang Salita ng Dios ay humipo sa kanyang puso at ang doktrina na kanyang narinig ay nagpa-tibay sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang pagpapatotoo sa iba ay nag-bunga ng maraming kaluluwa. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan kung paano ang kapatid na Rosa Viacrusis ay nasumpungan ang tunay na pananampalataya.