Article

Showing articles with tag "kaligtasan". Show all
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Ating Panginoong Jesucristo na Tagapagligtas ay Bukod Tangi sa Lahat" (PMCC 4th Watch)."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled “Kalayaan Bunga ng Evangelio.”
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Si Cristo ang Daan tungo sa Kaligtasan.”
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled “Paano Maliligtas ang kaluluwa ng Isang Tao.”
September 17, 2012

Ang Dakilang Tagubilin

Ang Mabuting Balita o Evangelio - kaligtasan ang dulot sa mga sumasampalataya at sa mga hindi sasampalataya ay kapahamakan. Ito ang tagubilin ng Dios sa Kanyang mga sinugo. Ang ipangaral ang evangelio sa lahat ng tao, sa lahat ng dako. Tunghayan sa Episode na ito ng Oras ng Katotohanan, ang mensahe nito kung bakit nais ng Dios na tayo'y tumugon sa Kanyang Dakilang Tagubilin.
October 13, 2011

Naituwid sa Pagkakamali

Ang mga guro ang pangalawang kinikilala nating mga magulang, hindi lamang nagtuturo kundi kailangang makitaan sila ng kagandahang asal. Ngunit ang kapatid na Fea ay hindi nakitaan ng mabuting halimbawa, hindi lamang sa mga estudyante at kapwa nya mga guro, maging sa kanyang sambahayan sapagkat hindi rin siya naging mabuting asawa. Ngunit lahat ng ito ay nabago simula ng matanggap niya ang ...
October 03, 2011

Paano ang Tao Maliligtas?

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang mga kaparaanan kung paano ang tao makakatanggap ng kaligtasan mula kay Cristo..”
"Dahil kay Lord survivor ako" - ito ang pahayag ng kapatid na Ferdinand Luciano ng General Trias, Cavite, matapos niyang maranasan ang kagalingan mula sa sakit na kanser sa lalamunan. Ito rin ang naging dahilan upang siya at ang kanyang sambahayan ay makatanggap ng kaligtasan. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan ang di malilimutang karanasan ng kapatid na Ferdinand kung bakit ...
21st International Convention in Malagasang, Imus Cavite. Closing was held in Quirino Grandstand