Article

Showing articles with tag "kaligtasan". Show all
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Bakit ang Kaligtasan ay Ibinibigay Kaagad sa mga Tunay na Mananampalataya?"
Itong tanong na ito ay napakahalaga. Bakit? Sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Sa katunayan, ang kaluluwa ng tao ay hindi maipapalit sa anomang bagay kahit ang buong sanglibutan.Naalaala natin ang Salita ng Panginoon sa Marcos 8:36, “Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan man niya ang buong sanglibutan at siya naman ay mapapahamak.” Ang tinutukoy ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ano Ang Nauugnay Sa Salitang Kaligtasan?"
               Mayroong isang lalake nanamuhay sa kalayawan. Siya ay namuhay sa kawalan ng mabuting kalooban, moralidad at layunin sa buhay. Isa siyang mandaragat at itinaguyod ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga babae upang gawing mga alipin. Subalit sa isang mapait ngunit matuwid na pag-ikot ng kapalaran, isang British navy ang ...
Ang kaligtasan o salvation ayon sa banal na kasulatan ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang salitang biyaya o grace ay ang di pinagpagurang kaluguran ng Dios. Anomang katuruan na nagbabalewala sa aspeto ng kaligtasan gaya ng pagsama ng mga gawa, pagibig sa salapi, pagpapahirap sa sarili o pag-anib sa mga asusasyon o relihiyon - ito ay sumisira sa pagtuturo ng biblia na ang kaligtasan ay mula sa biyaya ...
Bukod sa kayamanan, isa sa hinahanap at pinakananasa ng tao ay ang maging masaya. Bata man o matanda, mayaman man o mahirap, maging ano man ang antas ng buhay, lahat ay naghahanap ng kasiyahan at kagalakan. Kagalakan sa pag-aaral, sa pakikipagkaibigan, sa trabaho, sa makakasama sa buhay at iba pa. Sabi nga nila, “ aanhin pa ang maraming pera kung hindi naman ako masaya.” Subalit ...
Kung ang pananampalataya ng isang tao ay hindi tinatanggap ng Dios ay mawawalan lamang ng kabuluhan ang kanyang mga pagpapagal. Sa Banal na Kasulatan ay hindi lang tinitiyak ang pananampalataya kundi kung anong pananampalataya ang tinatanggap ng Panginoon. Samakatuwid hindi sapat na magkaroon ng pananampalataya ang isang tao kundi dapat niyang tiyakin na ang kanyang pananampalataya ay tinatanggap ...
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Ano ang Iglesia na Ililigtas?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ano ang Ibig Sabihin ng Kaligtasan?" 
Strengthen your faith with the truth of the Holy Scriptures in this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "Ang Batayan Ng Tunay Na Pananampalataya - Part 2".