Article

Showing articles with tag "kaguluhan sa buhay". Show all
September 08, 2011

Pagpapatawad ng Dios

Ang Dios ay mapagpatawad - kung atin lamang kikilalanin na tayo ay makasalanan at magsisisi sa ating mga kasalanan ay handa Siyang magpatawad. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Carlito Rillo Jr. kung paano niya naranasan ang "Pagpapatawad ng Dios."