Article

Showing articles with tag "kadiliman". Show all
Sa murang edad pa lamang, ang pagkalulong sa masamang bisyo dahil sa impluwensiya ng masamang barkada ang nagdala sa kanya sa buhay na tila walang kapayapaan. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Ronnie, ang buhay mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan.