Article

Showing articles with tag "inaring ganap". Show all
Ano ang sinasabi sa Roma 8:1? Ngayon wala na nang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Paano nangyari ito? Samantalang ang sabi sa Roma 3:23: “Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.” At ayon pa sa Roma 2:12: “Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din naman ng walang kautusan; at ang lahat ng nangagkasala sa ...