Article

Showing articles with tag "evangelio". Show all
Sapagka’t ang sinomang mag-ibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang nawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon.” (Marcos 8:35). Sa talatang 34, ang sinomang mag-ibig maging alagad ng Panginoon ay kinakailangang tumanggi sa kaniyang sarili, sumunod sa Panginoon at pasanin ang kaniyang sariling krus. Ang mga alagad ang tinutukoy ...
Ang kinapal na tinutukoy sa talata ng Banal na Kasulatan ay ang lahat ng tao na nilikha ng Dios ay ayon sa Kanyang wangis. Ito ay sinusuhayan ng katotohanang isinasaad sa I Tesalonica 5:23 kung saan ang sabi,   “At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagbalik ng ating Panginoong ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled “Kalayaan Bunga ng Evangelio.”
September 17, 2012

Ang Dakilang Tagubilin

Ang Mabuting Balita o Evangelio - kaligtasan ang dulot sa mga sumasampalataya at sa mga hindi sasampalataya ay kapahamakan. Ito ang tagubilin ng Dios sa Kanyang mga sinugo. Ang ipangaral ang evangelio sa lahat ng tao, sa lahat ng dako. Tunghayan sa Episode na ito ng Oras ng Katotohanan, ang mensahe nito kung bakit nais ng Dios na tayo'y tumugon sa Kanyang Dakilang Tagubilin.
Hindi naging madali ang pasimula ng Iglesia ni Cristo sa Ikaapat na Pagpupuyat. Ang lahat ng mga bagay ay mahihirap sa una. Gayunpaman dahil sa pagsisikap at pakikisama ng mga kapatiran ay naging matagumpay ang Iglesia sa mga unang taon nito. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Owel Santos mula sa Marikina City, kung paano niya naranasan ang ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Nangyayari sa Makasalanang Sumasampalataya at tumatanggap kay Cristo"
March 18, 2012

Tunay na Tupa

Dati siyang kabahagi sa pananampalatayang ang pagkakilala kay Cristo ay taong tao lang, ngunit hindi siya nakunteto dito kaya naman hinanap niya ang tunay na Iglesia ng Dios at nasumpungan niya ito sa Iglesia ni Cristo sa Ikaapat na pagpupuyat. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Cecille Quintana mula sa Lipa City, kung paano niya naranasan ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled Bakit kailangan ipangaral ang Evangelio?
October 13, 2011

Naituwid sa Pagkakamali

Ang mga guro ang pangalawang kinikilala nating mga magulang, hindi lamang nagtuturo kundi kailangang makitaan sila ng kagandahang asal. Ngunit ang kapatid na Fea ay hindi nakitaan ng mabuting halimbawa, hindi lamang sa mga estudyante at kapwa nya mga guro, maging sa kanyang sambahayan sapagkat hindi rin siya naging mabuting asawa. Ngunit lahat ng ito ay nabago simula ng matanggap niya ang ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled “Pangangaral ng Evangelio sa Kawakasan ng mga Huling Araw.”