Article

Showing articles with tag "buwis". Show all
Ang fariseo ay isang tagasunod sa lahat ng kautusan ni Propeta Moises gaya ng pag-aayuno at pag-iikapu, ngunit ito ay kanyang ginagawa nang may pagpapaimbabaw at buong pagmamalaki. Samantala, ang maniningil ng buwis ay tinanggap ang kanyang sarili bilang isang makasalanan sa harapan ng Dios kung kaya't siya ay nagsisi. Sa kanilang dalawa ang maniningil ng buwis ang kinalugdan ng Dios at hindi ang ...