Article

Showing articles with tag "biblia". Show all
Kung ang pananampalataya ng isang tao ay hindi tinatanggap ng Dios ay mawawalan lamang ng kabuluhan ang kanyang mga pagpapagal. Sa Banal na Kasulatan ay hindi lang tinitiyak ang pananampalataya kundi kung anong pananampalataya ang tinatanggap ng Panginoon. Samakatuwid hindi sapat na magkaroon ng pananampalataya ang isang tao kundi dapat niyang tiyakin na ang kanyang pananampalataya ay tinatanggap ...
Si Jose na taga Chipre ay naging mananampalataya ng unang Iglesia  at nag pasya na manatili na kasama ng mga Apostol. Samantala, dahil sa pagkakaisa ng mga kapatid sa Jerusalem, ipinasya nilang ipagbili ang kanilang mga pag mamay-ari at ibigay sa Iglesia ang mga pinagbilhan at manatili ding kasama ng mga alagad ni Jesus. Naging kaisa din si Jose kahit siya ay bago pa lamang sa ...
Si Jose na taga Chipre ay naging mananampalataya ng unang Iglesia  at nag pasya na manatili na kasama ng mga Apostol. Samantala, dahil sa pagkakaisa ng mga kapatid sa Jerusalem, ipinasya nilang ipagbili ang kanilang mga pag mamay-ari at ibigay sa Iglesia ang mga pinagbilhan at manatili ding kasama ng mga alagad ni Jesus. Naging kaisa din si Jose kahit siya ay bago pa lamang sa ...
Strengthen your faith with the truth of the Holy Scriptures in this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "Ang Batayan Ng Tunay Na Pananampalataya - Part 2".
February 05, 2014

Daniel: Bunga ng Pagsunod

Si Daniel ay isang taong nag-aangkin ng katalinuhan, may kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip, may takot sa Dios at kahit kailan ay hindi tinalikdan ang utos ng Panginoon kung kaya't siya'y itinaas ng Dios at nakamit ang isa sa mataas na katungkuluan sa korte ng Haring Babilonia. Tunghayan ang pagsasadula sa episode na ito ng Ang Biblia na pinamagatang "Daniel: Bunga ng Pagsunod"
August 14, 2013

Ang Wakas ng Daigdig: Noah

Lumaki si Noe sa isang sambahayang naglilingkod sa Panginoon kaya naman hanggang sa siyay nagka asawa at nagka anak ay kanya itong ipinagpatuloy ngunit liban sa kanya ang mga tao ay patuloy din sa paggawa ng kasamaan at nanatiling namuhay sa kasalanan. Nakita ito ng Dios kaya naman siyay nagpasyang lipulin ang buong daigdig sa pamamagitan ng baha.  Tunghayan ang pagsasadula sa mga ...
March 08, 2013

Ang Paglikha

Nilikha ng Dios ang daigdig, ang lahat ng hayop at maging ang tao sa loob ng anim na araw at nang ikapitong araw ay kanya itong itinangi at Siyay nagpahinga. Tunghayan ang pagsasadula sa episode na ito ng Ang Biblia na pinamagatang "Ang Paglikha"
February 19, 2013

Pinalaya sa Masamang Espiritu

Dahil sa Inaalihan ng masamang espiritu si Armando binalak niyang patayin ang kanyang anak. Ngunit isang panalangin ang nagligtas at nagpalaya sa kaniya. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang agsasadula ng buhay ng kapatid na Armando Grafani mula sa lokal ng Valladolid, Negros Occidental kung paano siya "Pinalaya sa Masamang Espiritu"
February 16, 2013

Ang Pasimula

Bago pa man ang unang paglalang ay naganap, ang sanlibutan ay meron ng mga nilalang na siyang unang nilikha ng Dios kabilang na dito ang mga anghel na siyang mga tagapaglingkod ng Dios at siyay pumili ng  isa sa  mga anghel upang maging tagapamahala sa lahat ng kanyang nilikha at si lucifer na isang kerubin ang kanyang pinili subalit dahil sa kanyang katungkulan ay naging pasimula ito ...
Isa sa mga dakilang tao ng pananampalataya noong unang Iglesia. Bagamat hindi isang apostol, siya ay napili upang pangunahan at pangalagaan ang mga babaeng balo sa Jerusalem. Puspos ng Espiritu at maapoy sa pangangaral kung kaya't kinainggitan siya at pinagbantaang patayin. Ngunit sa kabila nito, nakuha niya pa ring ipakipaglaban ang pananampalataya hanggang sa kanyang mga huling araw.Tunghayan ...