Article

Showing articles with tag "Word of Life". Show all
Ito ang pangako ng Dios na kung ang tao ay manunumbalik ay aalisin Niya ang ating mga masasamang gawain. Ang paglikha ay nagumpisa sa isang magandang pasimula subalit nagyon ito ay nabahiran ng kasamaan. Kapag ang kasalanan ay mapawi ay darating sa atin ang kaginhawaan at kapayapaan sa buhay mula sa harapan ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit si Cristo ay isinugo ng Kanyang Ama. Bagamat ito ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Bakit ang Kaligtasan ay Ibinibigay Kaagad sa mga Tunay na Mananampalataya?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ano Ang Nauugnay Sa Salitang Kaligtasan?"
“Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba’t-ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga  propeta, Ay nag salita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya’y ginawa ang sanglibutan;” –Hebreo 1:1-2 ...
Ang kamatayan ay mahirap pag-usapan, lalo’t may mga taong nararatay sa karamdaman at may kaugnayan sa ating buhay o kaya’y kaibigan o kahit hindi man; ngunit nakikita natin na parang sila ay malapit sa ganoong kapanganiban. Gaya sa mga sundalo, o mga ibang alagad ng batas na isinusugo sa mga mapanganib na dako at hindi maiwasan bilang pagtupad ng tungkulin, o sa pagliligtas ng buhay ng ...
Pagpapahalaga sa Kabutihan ng Dios “Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa ating ng Ama, upang tayo’y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo’y gayon nga. Dahil dito’y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka’t siya’y hindi nakikilala nito.”-1 Juan 3:1 Ang talatang  ito ay nagbibigay pansin sa pagpapahalaga sa mga kabutihan ng ...
February 03, 2015

The Word Issue 188

Issue 188 – The Word that Binds Us. Don’t miss this! Get your copy now and be blessed and be more equipped by the strength coming from the Lord through His Words as wait for His coming!   In this Issue:   •Doktrina:  Ang Kahalagahan ng Dalisay na Doktrina •Bible Connection: Ang Tipan ng Salita ng Dios •Salita ng Biyaya: Maging Tagatupad ng ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Tatlong Kaligtasan Na Tinutukoy Sa 2 Corinto 1:10"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Ating Panginoong Jesucristo na Tagapagligtas ay Bukod Tangi sa Lahat" (PMCC 4th Watch)."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Kahalagahan ng Pagiging Anak ng Dios."