Article

Showing articles with tag "Truth". Show all
Joining the local churches within the province of Bulacan, the Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) Patmos Area Fellowship was held last June 26 at Guiguinto Municipal Arts and Culture Center. Empowering the hundreds of attendees through expounding the theme, "The Essence of Truth that Makes Man Free" taken from John 8:32, Bishop Osie Quillao graced the event as the guest ...
Ang kamatayan ay mahirap pag-usapan, lalo’t may mga taong nararatay sa karamdaman at may kaugnayan sa ating buhay o kaya’y kaibigan o kahit hindi man; ngunit nakikita natin na parang sila ay malapit sa ganoong kapanganiban. Gaya sa mga sundalo, o mga ibang alagad ng batas na isinusugo sa mga mapanganib na dako at hindi maiwasan bilang pagtupad ng tungkulin, o sa pagliligtas ng buhay ng ...
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled 7 Last Sayings (2nd Saying).
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "The Blessedness of Being a Member of God’s Family."
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "Ang Pananampalayang Nagliligtas At Nakalulugod Sa Dios."
Sa pangkalahatan, ang tao, relihiyoso man o hindi, ay nababahagi sa dalawa tungkol sa impierno: ang mga naniniwala at ang mga hindi naniniwala. Alin ang tama? Ano ang totoo? May impierno o wala?  Ito ang ating tatalakayin. MGA DAHILAN NG IBA KUNG BAKIT WALANG IMPIERNO Bukod sa mga di-relihiyoso ay may mga relihiyoso din na di-naniniwala sa impierno.  Wari'y nakapagtataka sapagkat sila ...
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "Sa Dios Nagmula ang Lahat at sa Kanya ang Lahat".
by Bishop Art Ferriol The words spoken by Jesus Christ in John 8:32 declare, “And you shall know the truth and the truth shall make you free.” These eternal words emphasize three important truths that the Lord would like to impart us.   MAN IS NOT YET FREE There was a presumption, an unspoken presumption by the Lord-Man is not yet free. He is a slave. Of course, in this modern ...
by John Sentone IVANG TUNAY NA KALAYAAN NG TAOMaaaring sabihin ng isang bansa o isang bayan na sila ay malaya at hindi napapailalim sa anomang banyagang kapangyarihan.Ganito din ang sabi ng mga Judio kay Cristo; "Sa kaniya'y kanilang isinagot , Kami'y binhi ni Abraham, at kailan ma'y hindi pa naging alipin ninomang tao: paanong sinabi mo, Kayo'y magiging laya?" Juan 8:33.Ngunit ang sabi ng ...
Faith is important and it needs to be taken care of and fought for. Why does it need to be kept safe and defended? We should earnestly fight for it and never must we surrender it in any way because faith is extremely significant. Without faith, whoever may not be pleasing to God (Hebrew 11:6). And not owning faith means separation from God. The Holy Scripture proves it in Hebrew 3:12 ...