Article

Showing articles with tag "Surer Word". Show all
Sapagka’t ang sinomang mag-ibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang nawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon.” (Marcos 8:35). Sa talatang 34, ang sinomang mag-ibig maging alagad ng Panginoon ay kinakailangang tumanggi sa kaniyang sarili, sumunod sa Panginoon at pasanin ang kaniyang sariling krus. Ang mga alagad ang tinutukoy ...
Ano ang ibig sabihin nitong masamang araw sa Ecclesiastes 12:1? Kung ating babasahin ang talatang ito ay ganito ang ipinapahayag, “ Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon.” Mula sa talatang isa hanggang sa pito ay ating ...
Una nating aalamin kung ano ang sugo sa tunay na pananampalataya. Ayon sa Lucas 11:49, “Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Dios, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol; at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin.” Ang panukala ng Dios ay magsusugo Siya ng mga propeta at mga apostol. Alam natin na ang mga propeta ay nagsalita at nangasiwa bilang sugo ng ...
Mobilization is the act of assembling people or resources to set for action. The term mobilization was first used in the military context to describe the preparation of the Russian army during the 1850’S and 1860’s. It is a common action of nations to mobilize in times of wars and catastrophes. As people of God, we are engaged in a spiritual warfare. We are called to be soldiers of ...
What makes me an effective witness? This is probably the most frequently asked questions by many Christians in the course of sharing their faith to an unbelieving friend, family member, or co-worker.  When we say "effective", we mean one's ability and resourcefulness to lead somebody to make that ultimate decision to surrender his life to God and become His disciple. However, we, constantly ...
By Bishop Jonathan S. Ferriol No event whose message has ever been so misunderstood and misinterpreted by so many people today, that the virgin birth of our Savior Jesus Christ, which took place over 2,000 years ago in a small town of Bethlehem. Many people today due to their lack of understanding of what the Bible says about the event, have fallen prey to the temptation to cash on the glory and ...
In this episode, Bishop Art Ferriol explains why every Christian must commemorate the day of Christmas.
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Ano ang Iglesia na Ililigtas?"
The Holy Scripture clearly declares who our Lord Jesus really is. He is Christ, the One who came to the world. He was the One who descended from heaven according to John 8:23 – “And He said to them, “You are from beneath; I am from above. You are of this world; I am not of this world.”  Thus, our Lord Jesus Christ is not really a citizen of this world. He descended ...
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Nasaan si Cristo nang Hindi Pa Nagkatawang Tao?"