Article

Showing articles with tag "Surer Word". Show all
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled “Saan Nanggagaling ang mga Tukso at Pagsubok?.”
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled “Ang tunay na Tagapamagitan ng Dios at sa tao?.”
If there are several people experiencing poverty, it does not mean that there is no God or He is no longer doing ways to help people. If a person is poor, it is a problem that he himself made. Examples are the several squatters in cities. People from provinces migrate to urban places to find fortune there for they can’t find opportunities in their own places. It may have been avoided if the ones ...
April 21, 2016

Vox Populi Vox Dei

Effecting God's will through our vote. Someone has said that "history is His (God's) story." This claim has Biblical basis for God actively participates in the affairs of men and nation. In Daniel 2:21, the prophet says that God "...changes times and seasons; he sets up kings and deposes them." Again in chapter 5, verse 21, prophet Daniel says that "the Most High God is sovereign over the kingdoms ...
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Ang Christmas ba ay isang tradisyon na pinagdiriwang ng mga Kristiyano?"
Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? Mayroon bang iminumungkahing tamang paraan ng ...
October 01, 2015

Ang Diwa ng Pagsamba

Hinahanap ng Dios ang mga tunay na mananamba sa Kaniya, Juan 4:23. “Datapuwa’t dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka’t hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya.” Dahil sa katotohanang ito, ano ang uri ng pagsamba na hinahanap ng Dios? Ang unang nabanggit ng ating Panginoong ...
Itong tanong na ito ay napakahalaga. Bakit? Sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Sa katunayan, ang kaluluwa ng tao ay hindi maipapalit sa anomang bagay kahit ang buong sanglibutan.Naalaala natin ang Salita ng Panginoon sa Marcos 8:36, “Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan man niya ang buong sanglibutan at siya naman ay mapapahamak.” Ang tinutukoy ...
Ang pagkakilala ng tao sa Dios ay nangangahulugan ng pagkakaroon niya ng buhay na walang hanggan. “At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.”- Juan 17:3 Subalit ang Dios ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng mga eksperimentasyon, na kung inyong papansinin ay siyang paraan ng ...
"praising God and enjoying the favor of all the people..." - Acts 2:47 Both Houses of California Legislature (Congress and Senate) and Hosanna Broadcasting Network gave recognition to the Pentecostal Missionary CHURCH of CHRIST (4th Watch)'s evangelistic work through the Surer Word Ministry and Bishop Jonathan S. Ferriol. The award was given during the HBN Clergy Breakfast held last June 27, 2015 ...