Article

Showing articles with tag "Personal Evangelism". Show all
MAARING GAWIN NG KAHIT SINOAng bawat tunay na mananampalataya ay maaaring magawa ang pagpapatotoo ng patotoo ni Jesus. Hindi ito trabaho lang ng ministro o estudyante ng Paaralang Biblia. Ang alagad ni Cristo ay pinili upang humayo at magkaroon ng bunga (Juan 15:16). Napakadakilang pagpapala kung ang lahat ng alagad ay magdadala ng patotoo ni Jesus. Kahit sinong anak ng Dios ay maaaring makagawa ...
               Mayroong isang lalake nanamuhay sa kalayawan. Siya ay namuhay sa kawalan ng mabuting kalooban, moralidad at layunin sa buhay. Isa siyang mandaragat at itinaguyod ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga babae upang gawing mga alipin. Subalit sa isang mapait ngunit matuwid na pag-ikot ng kapalaran, isang British navy ang ...
Ang kaligtasan o salvation ayon sa banal na kasulatan ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang salitang biyaya o grace ay ang di pinagpagurang kaluguran ng Dios. Anomang katuruan na nagbabalewala sa aspeto ng kaligtasan gaya ng pagsama ng mga gawa, pagibig sa salapi, pagpapahirap sa sarili o pag-anib sa mga asusasyon o relihiyon - ito ay sumisira sa pagtuturo ng biblia na ang kaligtasan ay mula sa biyaya ...
Ang nagdala sa Dios upang ibigin ang tao ay ang kanyang kalagayang makasalanan. Maraming uri ng pag-ibig. May pag-ibig sa magulang at kapatid (philostorgos), pag-ibig ng ina sa kanyang anak (philoteknos), pag-ibig ng asawa (philandros), pag-ibig sa kapwa tao (philantropia), pag-ibig ng kapatid sa kapwa kapatid (philadelphia o philadelphos), pag-ibig na may makalamang pagnanasa (erotikos o eros), ...
Ang kinapal na tinutukoy sa talata ng Banal na Kasulatan ay ang lahat ng tao na nilikha ng Dios ay ayon sa Kanyang wangis. Ito ay sinusuhayan ng katotohanang isinasaad sa I Tesalonica 5:23 kung saan ang sabi,   “At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagbalik ng ating Panginoong ...
Bukod sa kayamanan, isa sa hinahanap at pinakananasa ng tao ay ang maging masaya. Bata man o matanda, mayaman man o mahirap, maging ano man ang antas ng buhay, lahat ay naghahanap ng kasiyahan at kagalakan. Kagalakan sa pag-aaral, sa pakikipagkaibigan, sa trabaho, sa makakasama sa buhay at iba pa. Sabi nga nila, “ aanhin pa ang maraming pera kung hindi naman ako masaya.” Subalit ...
April 30, 2015

What Does Evangelism Do?

There’s something that tells us about evangelism being made as one of the pieces in the armor of God. In Ephesians 6:15, Apostle Paul instructs to be “fitted with the readiness that comes from the gospel of peace.” So this leads me now to ask what’s with the gospel and our proclamation of it that makes us believer-soldier of God combat-effective. Here are the three ...
June 14, 2014

The Word Issue 186

Issue 186 – Latest Issue of The Word Magazine is now available. Don’t miss this! Get your copy now and be blessed and be more equipped by the strength coming from the Lord through His Words as wait for His coming! In this Issue: •Doktrina:  Ang mga Palatandaan ng Matibay na Iglesia •Bible Connection: The Conflict of the Ages •Salita ng Biyaya: Panalangin at Personal ...
The battlecry of the End-Time church for Personal Evangelism is a continuous mission of each 4th Watcher. And to constantly inflame the spirits of the brethren in doing this noble task, the Spiritual Camps in the Middle East District has devoted its theme on the “Apostolic Commitment to Personal Evangelism”, inspired from Acts 5:42.Read More
This personal evangelism pamphlet file entitled "Si Cristo ang Tagapagligtas, Siya rin ang Manggagamot" (Christ is the Savior, and also the Healer)  is now available for download in PDF format. This will help you in sharing the Good News. All you need to do is download the file and print it. Have a blessed soul winning!