Article

Showing articles with tag "Pagsunod". Show all
Ang bayan ng Dios sa kawakasan ng huling araw ay ang Iglesiang babalikan ng Panginoon sa Kaniyang muling pagparito. Napakalaki ng epekto o ng bisa nito sa atin kapag malaman nating kabahagi tayo sa iglesiang babalikan ng Panginoon. Tayo ang mga tao na may natatanging tatak. Ang iglesia ng Panginoon ay naiiba at dahil dito nararapat lamang na tayo’y masumpungan sa buhay na nais ng Dios sa ...