Article

Showing articles with tag "Pagsisisi". Show all
Itong tanong na ito ay napakahalaga. Bakit? Sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Sa katunayan, ang kaluluwa ng tao ay hindi maipapalit sa anomang bagay kahit ang buong sanglibutan.Naalaala natin ang Salita ng Panginoon sa Marcos 8:36, “Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan man niya ang buong sanglibutan at siya naman ay mapapahamak.” Ang tinutukoy ...
Ang kaligtasan o salvation ayon sa banal na kasulatan ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang salitang biyaya o grace ay ang di pinagpagurang kaluguran ng Dios. Anomang katuruan na nagbabalewala sa aspeto ng kaligtasan gaya ng pagsama ng mga gawa, pagibig sa salapi, pagpapahirap sa sarili o pag-anib sa mga asusasyon o relihiyon - ito ay sumisira sa pagtuturo ng biblia na ang kaligtasan ay mula sa biyaya ...
September 08, 2011

Pagpapatawad ng Dios

Ang Dios ay mapagpatawad - kung atin lamang kikilalanin na tayo ay makasalanan at magsisisi sa ating mga kasalanan ay handa Siyang magpatawad. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Carlito Rillo Jr. kung paano niya naranasan ang "Pagpapatawad ng Dios."