Article

Showing articles with tag "Pagkakilala". Show all
Ang pagkakilala ng tao sa Dios ay nangangahulugan ng pagkakaroon niya ng buhay na walang hanggan. “At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.”- Juan 17:3 Subalit ang Dios ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng mga eksperimentasyon, na kung inyong papansinin ay siyang paraan ng ...