Article

Showing articles with tag "Mahal na Araw". Show all
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled “Kahalagahan ng Pagkabuhay na Maguli ni Jesucristo.” 
March 30, 2013

Senakulo: Episode 7 of 7

Senakulo brought by Oras Ng Katotohanan and Alpha Omega Theatrical Production Episode 7: The Suffering and Death of Jesus Christ
March 29, 2013

Senakulo: Episode 6 of 7

Senakulo brought by Oras Ng Katotohanan and Alpha Omega Theatrical Production Episode 6:Peter's Denial to Herod Returning the Verdict to Pontius Pilate
May pagkakaiba ba ang kahulugan ng krus sa makabagong henerasyon at sa panahon ng unang pagparito ng Panginoong Jesucristo? Tunghayan ang video na ito hatid ng Oras ng Katotohanan at alamin ang tunay na sinisimbulo ng krus ayon sa Biblia.
Kung ang ating pakikibahagi ay naaayon sa Biblia, tiyak na ito’y kalugud-lugod sa Dios. Ngunit kung ang ating pakikibahagi naman ay wala sa Biblia, lalo lamang tayong nagkakasala sa Dios. Sapagkat ipinapahayag sa Banal na Kasulatan na ang lahat nating mga gagawin ay naaayon lamang sa mga nakasulat (1 Corinto 4:6). Higit pa roon ay kapalaluan na. Kaya dapat tayong pumailalim doon sa ...