Article

Showing articles with tag "Iglesia". Show all
Ang pangangaral ng evangelio ay ang pangunahing paglilingkod na ipinagkatiwala sa mga kabahagi ng tunay na Iglesia. “Datapwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo; at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.”         ...
Ang bayan ng Dios sa kawakasan ng huling araw ay ang Iglesiang babalikan ng Panginoon sa Kaniyang muling pagparito. Napakalaki ng epekto o ng bisa nito sa atin kapag malaman nating kabahagi tayo sa iglesiang babalikan ng Panginoon. Tayo ang mga tao na may natatanging tatak. Ang iglesia ng Panginoon ay naiiba at dahil dito nararapat lamang na tayo’y masumpungan sa buhay na nais ng Dios sa ...
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Ano ang Iglesia na Ililigtas?"
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Ano ang Pagkakaiba ng Iglesia at ng Relihiyon?" (PMCC 4th Watch)
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled Bakit kailangan na ang Mananampalataya ay maging kabahagi sa Iglesia
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Malaking pagkakaiba ng Iglesia ng Panginoon at ng sanlibutan"
February 21, 2012

Ang Kahalalan ng Iglesia

Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Salita ng Buhay entitled “Ang Kahalalan ng Iglesia..”