Article

Showing articles with tag "Espiritu". Show all
Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? Mayroon bang iminumungkahing tamang paraan ng ...
October 01, 2015

Ang Diwa ng Pagsamba

Hinahanap ng Dios ang mga tunay na mananamba sa Kaniya, Juan 4:23. “Datapuwa’t dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka’t hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya.” Dahil sa katotohanang ito, ano ang uri ng pagsamba na hinahanap ng Dios? Ang unang nabanggit ng ating Panginoong ...
Sa pangkalahatan, ang tao, relihiyoso man o hindi, ay nababahagi sa dalawa tungkol sa impierno: ang mga naniniwala at ang mga hindi naniniwala. Alin ang tama? Ano ang totoo? May impierno o wala?  Ito ang ating tatalakayin. MGA DAHILAN NG IBA KUNG BAKIT WALANG IMPIERNO Bukod sa mga di-relihiyoso ay may mga relihiyoso din na di-naniniwala sa impierno.  Wari'y nakapagtataka sapagkat sila ...
Unang Yugto: Inalis ng Panginoon ang kanyang espiritu kay Haring Saul dahil sa katigasan ng kanyang ulo kaya't humirang ang Panginoon ng panibagong hari sa katauhan ng batang si David siyang bunsong anak ni Jessie na taga Bethlehem at dahil wala na sa kanya ang Banal na Espiritu ay dinadalaw siya ng masasamang espiritu kaya't nagpahanap ng mahusay tumugtog ng instrumento para maaliw ang hari. May ...