Article

Showing articles with tag "Dios". Show all
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled “Ang tunay na Tagapamagitan ng Dios at sa tao?.”
Ang tao samantalang nabubuhay ay maraming pangangailangan. Nariyan ang materyal, pisikal, emosyonal at higit sa lahat ang espiritwal na pangangailangan na tanging Dios lamang ang makapupuno. Subalit hanggang kailan kailangan ng tao ang Dios? Kung susuriin natin ang pasimula ng pangangailangan ng tao sa Dios, ito ay nagpasimula sa pagkakaroon niya ng buhay, sapagkat sa Dios nagmula ang buhay ng ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Pagtawag ng Dios."
Ang nagdala sa Dios upang ibigin ang tao ay ang kanyang kalagayang makasalanan. Maraming uri ng pag-ibig. May pag-ibig sa magulang at kapatid (philostorgos), pag-ibig ng ina sa kanyang anak (philoteknos), pag-ibig ng asawa (philandros), pag-ibig sa kapwa tao (philantropia), pag-ibig ng kapatid sa kapwa kapatid (philadelphia o philadelphos), pag-ibig na may makalamang pagnanasa (erotikos o eros), ...
Panoorin at tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo kung paano binago ng Salita ng Dios ang buhay ng Kapatid na Seham na pinamagatang "Ang Pag-ibig ng Ama."
October 02, 2012

Book of all Ages

Banal na Kasulatan. Mabuting Balita. Tipan ng Dios. Ilan lamang sa katawagan sa Biblia - ang aklat na mula sa Dios at siya din ang may akda. Taglay nito ang kapangyarihan at katotohanan kung kaya't nais ng Dios na ito'y maipangaral. At hindi rin maaaring kahit sino na lamang ang mangaral sapagkat may isinugo ang Dios upang bigyan ng karapatang mangaral. Tunghayan sa episode na ito ng Oras ng ...
September 17, 2012

Ang Dakilang Tagubilin

Ang Mabuting Balita o Evangelio - kaligtasan ang dulot sa mga sumasampalataya at sa mga hindi sasampalataya ay kapahamakan. Ito ang tagubilin ng Dios sa Kanyang mga sinugo. Ang ipangaral ang evangelio sa lahat ng tao, sa lahat ng dako. Tunghayan sa Episode na ito ng Oras ng Katotohanan, ang mensahe nito kung bakit nais ng Dios na tayo'y tumugon sa Kanyang Dakilang Tagubilin.
August 22, 2012

Ang Tunay na Himala

Sa ating panahon maraming tao ang humahanap ng himala. At marami din ang nangangaral nito. Ngunit paano nga ba matitiyak ng tao na ang himalang kanyang tinanggap ay mula sa Dios? At ano nga ba ang marapat gawin ng isang tao upang magkamit ng himala.Tunghayan sa Episode na ito ng Oras ng Katotohanan, paanong naranasan ng ating mga kapatid ang bunga ng Tunay na Himala.
Karamdaman at kamatayan ang dalawa sa kinatatakutan ng tao. Ngunit ang Dios ay may kakayahang magpagaling at magbigay ng buhay. Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ating tunghayan ang karanasan ng kapatid na Raul Chan mula sa lokal ng Anda, Pangasinan, kung paano siya nakatanggap ng pangalawang buhay.
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Nangyayari sa Makasalanang Sumasampalataya at tumatanggap kay Cristo"