Article

Showing articles with tag "Bautismo". Show all
Itong tanong na ito ay napakahalaga. Bakit? Sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Sa katunayan, ang kaluluwa ng tao ay hindi maipapalit sa anomang bagay kahit ang buong sanglibutan.Naalaala natin ang Salita ng Panginoon sa Marcos 8:36, “Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan man niya ang buong sanglibutan at siya naman ay mapapahamak.” Ang tinutukoy ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Bakit Kailangan ng Bautismo?"
Ang kaligtasan o salvation ayon sa banal na kasulatan ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang salitang biyaya o grace ay ang di pinagpagurang kaluguran ng Dios. Anomang katuruan na nagbabalewala sa aspeto ng kaligtasan gaya ng pagsama ng mga gawa, pagibig sa salapi, pagpapahirap sa sarili o pag-anib sa mga asusasyon o relihiyon - ito ay sumisira sa pagtuturo ng biblia na ang kaligtasan ay mula sa biyaya ...
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled “ Ang sanggol ba ay binabautismuhan?.”
March 19, 2011

Surer Word Episode 101

In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled Ibig Sabihin ng si Jesus ay nasa kanan ng Ama Biblikal ba ang pangungumpisal Ligtas ba ang mga taong nabuhay nang wala pa si Cristo sa lupa at ‘di pa nabautismuhan