Resources

You're in: Resources
January 25, 2016

New Life in Christ

God loves you. He knows everything about you. The Bible says that there is joy in heaven over one sinner that repents. Through His son, He made you a child and joint-heir of His riches and like a good father, He takes great care of you: He protects, comforts, provides, teaches, nurtures, guides, loves, and desires you’re good. God is your Father! This is the new reality of your life. You are ...
October 26, 2015

The Word Issue 193

Issue 193 - In this latest issue of The Word magazine, preaching of the Gospel is a commission made by God and it needs to be done with courage through the power of prayer. Don’t miss this and get your copy now. In this Issue: •Doktrina: Ang Pangangaral ng Salita ng Dios na may Katapangan •True Gospel: End-Time Revelations •Faithful Word: Ang Pag-unawa sa Hula tungkol sa ...
Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? Mayroon bang iminumungkahing tamang paraan ng ...
October 01, 2015

Ang Diwa ng Pagsamba

Hinahanap ng Dios ang mga tunay na mananamba sa Kaniya, Juan 4:23. “Datapuwa’t dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka’t hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya.” Dahil sa katotohanang ito, ano ang uri ng pagsamba na hinahanap ng Dios? Ang unang nabanggit ng ating Panginoong ...
Itong tanong na ito ay napakahalaga. Bakit? Sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Sa katunayan, ang kaluluwa ng tao ay hindi maipapalit sa anomang bagay kahit ang buong sanglibutan.Naalaala natin ang Salita ng Panginoon sa Marcos 8:36, “Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan man niya ang buong sanglibutan at siya naman ay mapapahamak.” Ang tinutukoy ...
Isang kapalaran na tayo ay mahirang ng Dios. “Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo, upang siya’y makatahan sa iyong looban: kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo.” -Awit 65:4 At lalong karangalan o malaking kahabagan na tayo’y ibilang ng Dios sa Kanyang ministeryo. “Nagpapasalamat ako sa kaniya na ...
“Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba’t-ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga  propeta, Ay nag salita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya’y ginawa ang sanglibutan;” –Hebreo 1:1-2 ...
Ang pagkakilala ng tao sa Dios ay nangangahulugan ng pagkakaroon niya ng buhay na walang hanggan. “At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.”- Juan 17:3 Subalit ang Dios ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng mga eksperimentasyon, na kung inyong papansinin ay siyang paraan ng ...
               Mayroong isang lalake nanamuhay sa kalayawan. Siya ay namuhay sa kawalan ng mabuting kalooban, moralidad at layunin sa buhay. Isa siyang mandaragat at itinaguyod ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga babae upang gawing mga alipin. Subalit sa isang mapait ngunit matuwid na pag-ikot ng kapalaran, isang British navy ang ...
Upon this Rock I will build my Church and the gates of the hell shall not prevail it. In our previous issue, we discussed the importance of knowing the doctrine of the true church and the first of several proofs to its being so, according to the Bible. We now go on to the second proof. The second mark that identifies a true church is the degree of manifestation of the Holy Spirit in it. A church, ...