Word Of Life

Ito ang pangako ng Dios na kung ang tao ay manunumbalik ay aalisin Niya ang ating mga masasamang gawain. Ang paglikha ay nagumpisa sa isang magandang pasimula subalit nagyon ito ay nabahiran ng kasamaan. Kapag ang kasalanan ay mapawi ay darating sa atin ang kaginhawaan at kapayapaan sa buhay mula sa harapan ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit si Cristo ay isinugo ng Kanyang Ama. Bagamat ito ...
“Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba’t-ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga  propeta, Ay nag salita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya’y ginawa ang sanglibutan;” –Hebreo 1:1-2 ...
Ang kamatayan ay mahirap pag-usapan, lalo’t may mga taong nararatay sa karamdaman at may kaugnayan sa ating buhay o kaya’y kaibigan o kahit hindi man; ngunit nakikita natin na parang sila ay malapit sa ganoong kapanganiban. Gaya sa mga sundalo, o mga ibang alagad ng batas na isinusugo sa mga mapanganib na dako at hindi maiwasan bilang pagtupad ng tungkulin, o sa pagliligtas ng buhay ng ...
Ang kaligtasan ay isang napakatagal nang tanong na ating mababasa sa Banal na Kasulatan, gaya ng sabi sa aklat ng Gawa 16:30; "At sila'y inilabas; Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" At ang tanong na ito ay napakahalaga sapagkat ang katugunan nito ay walang kasinghalaga; Sapagkat ang kaligtasan ayon sa Panginoon ayon sa Mateo 16:26, "Sapagka't ano ang pakikinabangin ...
Pagpapahalaga sa Kabutihan ng Dios “Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa ating ng Ama, upang tayo’y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo’y gayon nga. Dahil dito’y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka’t siya’y hindi nakikilala nito.”-1 Juan 3:1 Ang talatang  ito ay nagbibigay pansin sa pagpapahalaga sa mga kabutihan ng ...
Ano ang sinasabi sa Roma 8:1? Ngayon wala na nang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Paano nangyari ito? Samantalang ang sabi sa Roma 3:23: “Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.” At ayon pa sa Roma 2:12: “Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din naman ng walang kautusan; at ang lahat ng nangagkasala sa ...
Pagsusumikap Para sa Kahusayan   Ang mga nakapaglingkod ng mahusay ay magtatamo ng kalakasan ng loob sa pananampalataya (1 Timoteo 3:13). Sa pangakong nakalaan sa mahusay na paglilingkod ay makikita natin kung anong uri ng paglilingkod ang nararapat nating gawin. Hindi madaling makamit ang ganitong antas ng paglilingkod. Mayroong mga hadlang o balakid sa pagtamo nito. Nasusulat sa Roma ...
The aim of evangelism is to reach out the people who need to know that salvation is made ready once they believe that Jesus is our Lord and Savior. The extent of spreading the gospel knows no limit. It is intended for all because God wants everyone to be saved. I Timothy 2:4 tell us that “God, our savior desires everyone to be saved and to come to the knowledge of truth”. This is ...
December 24, 2014

Family Lessons for Christmas

Christmas is an occasion that most families took forward to. During Christmas, the bond of family is celebrated, strengthened and mended. If couples have been quarreling and squabbling, the reconcile and make peace with one another. Brothers who are at odds bury their hatchets and reconcile. Frayed relationships are refreshed and renewed. Christmas indeed is a celebration of the family as it is ...
By Bishop Osinando Quillao One of the qualities of Christmas is its ability to make people a bit more generous and thankful. It’s typical to see people giving as well as receiving during this time of the year. If giving and being grateful is something we could do to our fellow men, isn’t it more fitting that we show God more how much we are thankful to Him, since He is the reason why ...