The Word Magazine

Ang isa sa malaking krimen na maaaring gawin ng tao sa Dios ay lapastanganin, sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng kaukulang paggalang at pagpipitagan ang isang gawain, bagay, araw o lugar na banal para sa Dios. Kaya sa sampung utos na ibinigay ng Dios sa pamamagitan ni Propeta Moises para sa Israel, ay gayon na lamang ang pagbibigay-diin ng Dios na pakabanalin ng Kanyang piling bayan ang araw ng ...
December 06, 2011

The Word Issue 175

Ang pagdiriwang ng kapaskuhan ay mas higit na magkakaroon ng kahulugan sa atin kung si Cristo ay lubos na sumilang sa ating mga puso. Nawa ay maranasan at maging bunga ito ng ating pagdiriwang. Iba pang lathalain napapaloob sa isyung ito: Special Feature: Ang Kapanganakan ng Ating Panginoon ni Bishop Art Ferriol Bible Connection: Dapat bang ipagdiwang ang Pasko ni Bishop Art Ferriol Doktrina: Ang ...
Ang bawat mananampalataya ay misyonero. Tinawag tayo upang maipangaral ang evangelio sa mga tao. Click here to go to download page
As pilgrims of this world, we Christians are just passing through this world. This is not our home. And so we go on our trip. Click here to go to download page
August 02, 2011

Today's Download

Check out the download page. Here you can download some excellent spiritual resources to help you grow in Christ as well as some resources you can use to witness with. Today's Download: The Word Cadets: David and Jonathan Word for the Soul: God's Call to Repentance A Joyous Conversion