Surer Word

You're in: Resources»Surer Word
If there are several people experiencing poverty, it does not mean that there is no God or He is no longer doing ways to help people. If a person is poor, it is a problem that he himself made. Examples are the several squatters in cities. People from provinces migrate to urban places to find fortune there for they can’t find opportunities in their own places. It may have been avoided if the ones ...
April 21, 2016

Vox Populi Vox Dei

Effecting God's will through our vote. Someone has said that "history is His (God's) story." This claim has Biblical basis for God actively participates in the affairs of men and nation. In Daniel 2:21, the prophet says that God "...changes times and seasons; he sets up kings and deposes them." Again in chapter 5, verse 21, prophet Daniel says that "the Most High God is sovereign over the kingdoms ...
February 02, 2016

The Right Way to Respond Jesus

People have different responses to the birth of our Lord Jesus Christ. How should one respond to this glorious event? What does the Holy Scriptures tell us?“He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he ...
Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? Mayroon bang iminumungkahing tamang paraan ng ...
October 01, 2015

Ang Diwa ng Pagsamba

Hinahanap ng Dios ang mga tunay na mananamba sa Kaniya, Juan 4:23. “Datapuwa’t dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka’t hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya.” Dahil sa katotohanang ito, ano ang uri ng pagsamba na hinahanap ng Dios? Ang unang nabanggit ng ating Panginoong ...
Itong tanong na ito ay napakahalaga. Bakit? Sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Sa katunayan, ang kaluluwa ng tao ay hindi maipapalit sa anomang bagay kahit ang buong sanglibutan.Naalaala natin ang Salita ng Panginoon sa Marcos 8:36, “Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan man niya ang buong sanglibutan at siya naman ay mapapahamak.” Ang tinutukoy ...
Ang pagkakilala ng tao sa Dios ay nangangahulugan ng pagkakaroon niya ng buhay na walang hanggan. “At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.”- Juan 17:3 Subalit ang Dios ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng mga eksperimentasyon, na kung inyong papansinin ay siyang paraan ng ...
Sapagka’t ang sinomang mag-ibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang nawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon.” (Marcos 8:35). Sa talatang 34, ang sinomang mag-ibig maging alagad ng Panginoon ay kinakailangang tumanggi sa kaniyang sarili, sumunod sa Panginoon at pasanin ang kaniyang sariling krus. Ang mga alagad ang tinutukoy ...
Ano ang ibig sabihin nitong masamang araw sa Ecclesiastes 12:1? Kung ating babasahin ang talatang ito ay ganito ang ipinapahayag, “ Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon.” Mula sa talatang isa hanggang sa pito ay ating ...
May mga rebisyon o mga pagsasalin ng Biblia na hindi tapat sa orihinal na wika ng pinagmulan nito. Kadalasan ang ganitong mga pagsasalin o bersiyon ay palabras lamang ng isang sekta o relihiyon na may layuning i-angkop o pasunurin ang Biblia sa kanilang doktrina. Ito ay mapanganib. Ang isang “translation” ay masasabing walang bawas o dagdag kung ito ay isinalin mula sa orihinal na wika ...