Salita ng Biyaya

Nangangahulugan ng pagtanggi sa pagkain, solido man o likido, ang ayuno ay ang paghingi ng kapangyarihan sa Dios. Sa pamamagitan ng pagtanggi ay pipighatiin natin ang ating kaluluwa. Kapalit nito ay ibinababad natin ang ating sarili sa kaisipan ng Panginoon. Bakit kailangang ibabad ang sarili sa kalooban ng Dios? Sapagkat isa sa layon ng ayuno ay maabot ng tao ang lubos na kawalan ng pagtitiwala ...
MAGING TAGATUPAD NG SALITA Tayo ay inaakay ng salita ng Dios na tuparin at ipamuhay ang Kanyang mga salitang ating narinig. Ito ang kalagayang ibig ng Dios na maabot natin. “Sapagka’t kung ang sinoman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin: Sapagka’t minamasdan niya ang kaniyang sarili, at ...