The Word Magazine

The Word Issue 175

Ang pagdiriwang ng kapaskuhan ay mas higit na magkakaroon ng kahulugan sa atin kung si Cristo ay lubos na sumilang sa ating mga puso. Nawa ay maranasan at maging bunga ito ng ating pagdiriwang.

Iba pang lathalain napapaloob sa isyung ito:

  • Special Feature: Ang Kapanganakan ng Ating Panginoon ni Bishop Art Ferriol
  • Bible Connection: Dapat bang ipagdiwang ang Pasko ni Bishop Art Ferriol
  • Doktrina: Ang Kaugnayan ng Pasko sa Pagkakaloob ni Bishop Osinando Quillao
  • Salita ng Buhay: Tunay na Pasko, Tunay na Kapayapaan ni Bishop Resting Zonio
  • Salita ng Biyaya: Ang Kapamahalaan at Pangangasiwa ng mga Apostol sa Iglesia Bishop Domingo Ferriol
  • Patotoo: Biyaya ng Dios - Patotoo ng Kapatid na Gavina Dacullo
  • Cadets: Propeta Daniel at ang Panaginip ng Hari

Comments