The Word Magazine

Ang Krimen ng Komersiyalisasyon ng Pasko

Ang isa sa malaking krimen na maaaring gawin ng tao sa Dios ay lapastanganin, sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng kaukulang paggalang at pagpipitagan ang isang gawain, bagay, araw o lugar na banal para sa Dios. Kaya sa sampung utos na ibinigay ng Dios sa pamamagitan ni Propeta Moises para sa Israel, ay gayon na lamang ang pagbibigay-diin ng Dios na pakabanalin ng Kanyang piling bayan ang araw ng Panginoon na kung tawagin ay "sabbath" (Genesis 20:8-11). Noong panahon ni Haring David, si Uzza ay pinaslang ng Dios dahilan sa walang paggalang na paghawak sa banal na arko ng Dios (2 Samuel 6:6-7). Sa Bagong Tipan naman, ay minsan lang nakitang napoot ang Panginoong Jesucristo sa mga tao. Ito'y yaong pagkakataon na ginawang "yungib ng mga tulisan" ang templo na ayon sa Panginoon ay naisulat na tatawaging "bahay-panalanginan" (Lucas 19:46; Mateo 21:12-13).

''Gayon din ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro ng sinoman na hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon ay, "umiinom ng hatol sa kanyang sarili…”

- 1 Corinto 11:29''

Ang araw ng pagsilang sa laman ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi isang pangkaraniwang araw lamang - kundi ang araw na ito ay dakila at banal. Sapagkat sa araw na ito ang bugtong na Anak ng Dios ay tumahan sa ating mga makasalanan (Juan 1:14). Ang Kanyang pangalan na Emmanuel ay mayroong kahulugan na "ang Dios ay sumasa atin." Sa Kanyang pagdating na ito sa ating kalagitnaan, ang lahat ng ating kasiphayuan, kapighatian at mga pagsubok ay pawang nagkaroon ng mga kasagutan. Hindi na muli tayo alipin ng anoman sa mga ito, kundi ang kalayaan na dala ng ating Panginoon ay nasa atin na.Ngunit nakalulungkot isipin at pagmasdan na ang Pasko sa maraming mga tao ngayon ay hindi na ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, kundi ito ay naging panahon ng komersiyalismo - ang walang humpay na kalakalan at pamimili ng tao. Ang Pasko ay hindi na ang dating banal na araw, kundi naging isa na lamang sa mga pista ng tao. Sa halip na pag-ukulan ng pansin ang Tagapagbiyaya ng kaligtasan ay mas gumon pa ngayon ang mga tao sa kung ano ang maibebenta o ano ang bibilhin para sa sarili. Ngayon ay hindi lamang ang kaarawan ng Panginoon ang ipinagdiriwang kundi pati na rin ang isang libo at isang mga walang kabuluhang bagay na pansarili. Oo, ang pagnanasa ng marami sa atin na ipagdiwang ang araw ng Pasko sa makataong pamamaraan ay siyang dahilan kung bakit ang tunay na diwa nito ay hindi na natin maranasan, at ang espiritu ng komersyalismo na ngayon ay kumakalakal sa tunay na diwa ng Pasko ay ang pamamaraan na siyang pinakatalamak sa lahat. Ang komersiyalismo sa Pasko ay naglalayon na ang mga bagay ng sanlibutan ang ating pahalagahan at dapat pagtuunan ng pansin. Isinisigaw sa atin nito na, "Hoy, bilhin mo ito! Sapagkat kung wala ka nito, ay hindi kumpleto ang Pasko mo! Malungkot at kawawa ka!" ang pamamaraan ng komersiyalismo ay ating mga sarili ang maluwalhati, mabusog, tumanggap, at malugod kaysa ang Dios. Ito ang tahasang pagsalungat sa tunay na diwa ng Pasko. At kahit na tayo'y mga Cristiano na, dahilang sa haba ng panahon na tayo'y naging alipin ng bulok na sistema ng sanlibutan, ay hindi pa rin natin makita ang kaibahan ng Pasko sa tunay nitong kulay at ang nahaluan na nitong larawan. Ngayong araw ng Pasko, bakit hindi natin muling sariwain ang tunay na diwa ng Pasko.

Ang maka-Bibliang paraan ng pagdiriwang ng Pasko ay nagsasabi sa atin na, "Hindi baleng wala ka ng mga bagay ng sanlibutan. Ang mahalaga ay naiingatan mo hanggang sa ngayon ang regalo ng Dios na kaligtasan sa iyo!" Tunay na ang pamamaraan ng Dios ay iba. Kung ang isang Cristiano man ay nagbibigay, ay hindi resulta o paraan lamang niya ito upang magpasalamat sa Dios na nagturo sa kanya kung ano ang ibibigay. Kung umibig man siya ay sapagkat mayroon ng naunang umibig sa kanya sa kabila ng kaniyang pagiging makasalanan. Ang kaniyang pagbibigay ay hindi para sa kapurihan ng kaniyang pangalan, kundi ng kaniyang Panginoon na umibig at nagbigay ng buhay para sa kaniya. Kaya kung mabigo tayo na ipagdiwang ang tunay na diwa ng Paskong ito ay ating pinagkakaitan ang ating mga sarili ng mga mayayamang biyaya na dulot ng wastong pagkaunawa sa araw na ito. Ito ay ang muling pag-iibayo ng pagpapahalaga sa ating kaligtasan - ang biyaya na dala ng pagsilang ng ating Panginoon at Tagapagligtas.

Comments