The Word Magazine

Today's Download - Ang Dakilang Tagubilin (PDF)

Ang bawat mananampalataya ay misyonero. Tinawag tayo upang maipangaral ang evangelio sa mga tao.

Click here to go to download page

Comments