Personal Evangelism

Ang Kapakinabangan ng Personal na Pagdadala ng Patotoo ni Jesus

MAARING GAWIN NG KAHIT SINO
Ang bawat tunay na mananampalataya ay maaaring magawa ang pagpapatotoo ng patotoo ni Jesus. Hindi ito trabaho lang ng ministro o estudyante ng Paaralang Biblia. Ang alagad ni Cristo ay pinili upang humayo at magkaroon ng bunga (Juan 15:16). Napakadakilang pagpapala kung ang lahat ng alagad ay magdadala ng patotoo ni Jesus. Kahit sinong anak ng Dios ay maaaring makagawa ng personal na pagpapatotoo at nariyan ang Apostol at ang kaniyang mga kasamang ministro upang magturo sa atin kung paano epektibong magagawa ang gawaing ito.

MAARING GAWIN KAHIT SAAN
Ang iba’t ibang kaparaanan ng pangangaral ng evangelio ay nagtutulong-tulong upang maabot ang lahat ng tao. Ang pangangaral sa mga mataong lugar, gamit ang “portables sound system” ay mayroong limitasyon: hindi mo ito magagawa kahit saan. Maging ang ministeryo ng pangangaral sa mga telebisyon at radio, kahit anong lawak nito, ay di pa rin tiyak na mararating ang lahat ng dako. Ngunit ang personal na pagpapatotoo ay maaaring gawin kahit saan. Ang mga unang alagad “saan man sila makarating ay ipinangaral nila ang Salita (Gawa 8:4). Magpasimula ka sa iyong bahay at sundan mo sa iyong opisina, paaralan, tindahan at kahit saan.

MAAARING GAWIN NG KAHIT SINO
Hindi natin alam kung ang kaklase o ang katrabaho mo ay madadaanan ng isang ministro na nangangaral sa bahay-bahay o makapakikinig ng evangelio habang siya’y nakasakay sa bus. Pero matitiyak nating maririnig niya ang tunay na evangelio kung mapatotohanan mo siya. Mayroon tayong walong oras (na kasama siya sa paaralan, opisina o factory) sa isang araw na maaari siyang patotohanan o 40 oras sa isang Linggo (limang araw na tigwawalong oras). Pumili ka ng pagkakataon upang patotohanan siya. Ganun din sa ating mga kasambahay, kabarkada, kapitbahay at iba pang nakakasalamuha. Paglaanan natin ng oras sa loob ng isang araw ang ating pagpapatotoo.

MAARING PATOTOHANAN KAHIT SINO
Gaya ng nauna nating nabanggit, paglaanan ng oras ang pagpapatotoo sa ating makakasalamuha – malapit man sa atin o bagong makikilala. Sa isang buong araw ay marami tayong nakakasalamuha. Mayroon tayong mga nakakasalubong. Tabi-tabi ang bahay na atin ng nadadaanan. Madaling makakita ng papatotohanan? Tumingin ka sa tabi mo? Iyan. Sige, kausapin mo na.

MAAARING MAGING PERSONAL ANG MENSAHENG DADALHIN
Ang bawat tao ay may kani-kaniyang katangian. Ang bawat tao ay may kaniyang sariling suliranin at pangangailangan sa buhay. Kailangan niya ang pag-asang evangelio lang ang makapagdadala. Mas mauunawaan natin ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan kung atin silang makakusap. Dahil dito, maipapanalangin natin sila sa mga problemang kanilang hinaharap. Mapapayuhan natin sila kung paano ito haharapin sa pamamagitan ng pananampalataya at atin mismong karanasan kung paano gumawa si Cristo sa ating buhay ay maibabahagi rin natin sa kanila.

MAAARING MAABOT ANG HINDI NAABOT NG IBANG PANGANGARAL
Iba’t ibang paraan ng pangangaral ng evangelio sa ating makabagong panahon. Ngunit nananatili pa ring isang pundamental at mabisang paraan ang personal na pagpapatotoo. May kasabihan nga na ‘different strokes for different folks.’ Maaaring napanood at napakinggan na niya ang Oras ng Katotohanan, napakinggan ang pampublikong pangangaral, nakapagbasa ng The Word at nakapagsurf sa ating website. Subalit maaaring ang isang indibidwal na mananampalataya ang kakasangkapanin ng Panginoon upang lubusang makilala ng isang tao ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating pakikipagkaibigan sa ating kaklase at katrabaho at maging pagkatok sa mga bahay-bahay, sa pagbibigay ng tracts at pakikipag-usap sa ating makakasalamuha.

MALAKI ANG MAGAGAWA
Kung sa isang local na Iglesia ay mayroong 100 mananampalataya at ang bawat isa ay humayo na magpatotoo sa kahit isang tao sa bawat lingo, magkakaroon ng 5,200 kaluluwa ang makakatanggap ng patotoo ni Jesus sa loob ng isang taon. Mas higit ang maaabot at paglago kung isang kaluluwa sa bawat araw ang ating maabot. At kahit isa ang manatili bilang alagad sa bawat napatotohanan ng isang miyembro sa buong taon, magiging doble ang bilang ng local na iglesia. Sa pakikiisa ng bawa’t mananampalataya ang Iglesia ng Panginoon sa kawakasan ng huling araw ay lalagong mainam.

Comments