The Word Magazine

The Word Issue 193

Issue 193 - In this latest issue of The Word magazine, preaching of the Gospel is a commission made by God and it needs to be done with courage through the power of prayer. Don’t miss this and get your copy now.

In this Issue:

•Doktrina: Ang Pangangaral ng Salita ng Dios na may Katapangan

•True Gospel: End-Time Revelations

•Faithful Word: Ang Pag-unawa sa Hula tungkol sa Mabuting Puno ng Sangbahayan

•Surer Word: Godly Boldness

•Salita ng Buhay: Ang Pangangaral ng Evangelio ay Plano ng Dios sa Kanyang Bayan

•Bible Connection: Tinawag para sa Pangangaral ng Evangelio

•Salita ng Biyaya: Ang Kahalagahan ng Pagkaapostol

Tags:

Comments