Personal Evangelism

Nilubos Niya ang Ating Kaligtasan

By Bishop Arturo Ferriol

               Mayroong isang lalake nanamuhay sa kalayawan. Siya ay namuhay sa kawalan ng mabuting kalooban, moralidad at layunin sa buhay. Isa siyang mandaragat at itinaguyod ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga babae upang gawing mga alipin. Subalit sa isang mapait ngunit matuwid na pag-ikot ng kapalaran, isang British navy ang nakaalam ng kanyang mga gawa kaya’t pinarusahan siya nito. Gayon pa man, hindi siya kinalimutan ng Dios sapagka’t lilikha siya ng awiting aalingawngaw hanggang sa mga susunod pang panahon. Ito ay si John Newton.

                Mula pa nang malaman nina Eva at Adan ang mabuti’t masama, tayo ay nahiwalay na sa Dios. Ang mapayapa at matiwasay na relasyon natin sa Dios ay nasira bunga ng ating pagsalangsang sa utos ng Dios. Kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Dios. Inaalis nito ang mabuting pakikipag-ugnayan natin sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay kaaway ng Dios. Sakatunayan, naging malalim ang ating pagkakasala na hindi na natin talos ang pagkahiwalay natin sa Dios.

                Kailan man hindi Siya nalugod sa ating mga katampalasanan (Roma 1:18). Bagamat tayo ay mga kaaway ng Dios; hindi Niya sinira ang pagkakataon upang tayo ay manumblik sa Kanya, ito ang Mabuting Balita. Ipinakita niya ang kadakilaan at kasaganaan ng Kanyang pag-ibig nang Kanyang ibinigay ang Kaniyang bugtong na Anak – si Jesucristo (Juan 3:16).

                Si Cristo ay naparito sa sanlibutan upang tayo ay iligtas sa paghatol (Juan 3:17) at bigyan tayo ng bagong buhay. Ngunit bukod dito ay mayroong dakilang bagay pa sa ginawa ni Jesus. Bukod siya ay kapahayagan ng dakilang pag-ibig ng Ama, Siya ay namatay upang ipagkasundo tayo sa Dios na sa pamamagitan nito ay nilubos niya ang ating kaligtasan.

                Ang pakikipagkasundo ay pagsasa-ayos ng naputol na relasyon. Kadalasan, kapag ang isang relasyon ay dumaan sa pagsubok, nagiging dahilan ito ng pagkakahiwalay. Ang pakikipagkasundo ay panunumbalik sa isa’tisa. Kung sa ating mga sarili hindi ito madali, kung kaya’t ito ang pinakalayunin ng Dios nang ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak.

                Si Cristo ang ligaya ng Ama araw-araw. Subalit mahal ng Dios ang sanlibutan at nais Niya itong maligtas kaya’t nangahulugan man ng buhay ng Kanyang Anak, ay nagawa Niyang ibigay si Cristo alang-alang sa atin.

                Tayo ay ipinagkasundo ng ating Panginoong Jesucristo sa Dios (Roma 5:10). Dahil dito ay hindi na tayo tatanggap ng hatol kung tayo ay mabubuhat para kay Cristo. Ang Dios ay Dios na matuwid. Hindi niya nais na tayo ay manatiling hiwalay sa Kanya kaya ibinigay niya ang Kanyang Anak upang maipagkasundo tayo sa Kanya (2 Cor. 5:18).

                Ang kanyang anak ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan (1 Pedro 1:18-19). Sa kamatayan ng Anak, tayo ay nahugasan sa kasalanan (Juan 1:29). Ito ang pinakadakilang gawa ng Dios.

                Ayon sa Roma 8:1, wala nang anomang hatol ang na kay Jesucristo. Dahil dito, sinomang tumanggap kay Cristo bilang tagapagligtas ay tatanggap ng kaligtasan na may hated na bagong pag-asa, bagong pananaw at mabuting kinabukasan – buhay na malayo sa kasalanan.

                Pagkatapos na mapalaya sa pagkaalipin ay naging Kristiyano si John Newton. Siya rin ay naging isa sa pinakatanyag na mangangaral sa Europa. Sa kanyang mesa ay mababasa ang isang pahayag sa deuteronomio 15:15 at mula dito ay ginagawa niya ang kanyang mga sermon.

                Siya ay naligtas at naipanumbaliksa Dios. Dahil dito ay nagawa niya ang isang tanyag na awitin na hanggang ngayon ay naririnig. Isang awit na humipo at patuloy na humihipo sa puso ng marami – “Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost but now I found; was blind but now I see.”

 

 

Comments