Personal Evangelism

Ang Pag-ibig ng Dios Dakila sa Lahat

Ang nagdala sa Dios upang ibigin ang tao ay ang kanyang kalagayang makasalanan.

Maraming uri ng pag-ibig. May pag-ibig sa magulang at kapatid (philostorgos), pag-ibig ng ina sa kanyang anak (philoteknos), pag-ibig ng asawa (philandros), pag-ibig sa kapwa tao (philantropia), pag-ibig ng kapatid sa kapwa kapatid (philadelphia o philadelphos), pag-ibig na may makalamang pagnanasa (erotikos o eros), pag-ibig sa sarili (philautos), pag-ibig sa malalapit sa isang tao (phileo o philea), pag-ibig sa salapi (philarguria), relasyong magkaibigang babae at lalake na walang sekswal na pagnanasa (platonic love). Kahit gaano man ang dami ng uri ng pag-ibig ang lahat ng ito’y magwawakas, hindi mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito’y relasyong panglupa lamang. Maging ang mag-asawa sa kabilang buhay ay hindi na mag-asawa dahil wala ng pag-aasawa. Kung may pinakadakila sa lahat ng uri ng pag-ibig, ito ay ang banal na pag-ibig ng Dios lamang ang nagtataglay at pinagmumulan nito (agape).

Ang pag-ibig ng Dios ay para sa lahat (Juan 3:16). Maging ang makasalanan ay Kanyang inibig. Karaniwan na ang pag-ibig ay nagagawa ng tao na mabuti rin sa kaniya. Si Cristo ay nagsabi na maging ang kaaway ay dapat ibigin at gawin parin ang kabutihan kahit masama ang ginagawa sa atin (Roma 12:20). Ang Ama ang pinakadakilang halimbawa ng pag-ibig sapagkat ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak para sa mga makasalanan. Hindi tayo kaibig-ibig, ngunit Siya ang umibig sa atin (I Juan 4:19).

Ano ang nagdadala sa Dios upang ibigin ang tao?

Ang Kanyang kalagayang makasalanan. Ang tao ay alipin ng kasalanan (Roma 7:19). Ang taong makasalanan sa lupa lamang ay wala ng kapayapaan (Isaias 57:20:21). Ang makasalanan ay nakatalaga sa kamatayan na siyang bayad sa ating mga kasalanan, ang dagat-dagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan (Apocalipsis 20:14-15). Ang mga katuwiran ng tao na kanyang pinasasaligan ang kanyang pag-asa sa kaligtasan. Ang mga kayamanan (Awit 49:1-2,6-8), ang mga gawa ng katuwiran ng kanyang sarili (Tito 3:5; Efeso 2:9), mga turo at tradisyon ng taong pangrelihiyon gaya ng bawal na pagkain (Colosas 3:16, 3:21-23), mga bayad na para sa misa at dasal sa patay-ito’y mga katuwiran ng mga tao. Ang sabi ng Banal ng Kasulatan, itong mga katuwirang ito ng tao ay pawang maruruming basahan (Isaias 64:6). Hindi alam ng tao ang katuwiran ng Dios (Roma 10:3). Hindi maliligtas ang tao sa kanyang sariling katuwiran.

Ano ang Payo ng Salita ng Dios?

Hanapin ang Kanyang kaharian at Kanyang katuwiran (Mateo 6:33). Ang katuwiran ng Dios ay nahayag sa evangelio (Roma 1:16-17). Si Cristo ang katuwiran ng Ama sa ikaliligtas (I Corinto 1:30). Ito ang pag-ibig ng Dios na ipinagtagubilin sa atin (Roma 5:8).

Si Cristo ay ibinigay sa ating kasuwayan sa ikaaaring-ganap ng sumasampalataya sa Kanya (Roma 4:25). Ang nais ng Panginoon, ito’y maalaman ng tao upang matamo niya ang kaligtasan (I Timoteo 2:4).

Bunga ng pag-ibig ng Dios na kay Cristo Jesus, matatamo ng tao ang buhay na walang hanggang (I Juan 4:9-10). Si Cristo ang ating katuwiran sa Dios, Siya’y namatay at nabuhay na mag-uli para sa ating katubusan (2 Corinto 5:21).

Ito ang pag-ibig ng Dios, “Na siyang inilagay ng Dios na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang dugo upang maipakilala ang Kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin ng mga makasalanan na nagawa nang nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Dios (Roma 3:25).

Ang tumatanggap kay Cristo na Siyang katuwiran ng Dios ay ginawang anak ng Dios (Juan 1:12).Hindi lamang siya pinatawad sa kaniyang kasalanan kundi ginawa pang anak ng Dios at tagapagmana sa buhay na walang hanggan (Roma 8:17).

Kaya ang tagubilin ni Cristo sa kaniyang mga sinugo ay ipangaral ang evangelio upang ang sumasampalataya at mabautismuhan ay tumanggap ng kaligtasan (Mark 16:15-16).

 

Comments