The Word Magazine

The Word Issue 188

Issue 188 – The Word that Binds Us. Don’t miss this! Get your copy now and be blessed and be more equipped by the strength coming from the Lord through His Words as wait for His coming!

 

In this Issue:

 

•Doktrina:  Ang Kahalagahan ng Dalisay na Doktrina

•Bible Connection: Ang Tipan ng Salita ng Dios

•Salita ng Biyaya: Maging Tagatupad ng Salita

•Salita ng Buhay: Ang Pagtatagumpay sa Sanglibutan

Comments