Resources

You're in: Resources
November 08, 2016

Samantalahin ang Panahon

“Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka’t ang mga araw ay masasama.” Ang mga salitang ito na hango sa Efeso 5:16 ay lalong naaangkop sa ating panahon sapagkat ang ating kinabubuhayang panahon ay nagbabadya ng isang katotohanan – ang panahon ng kawakasan. Mayroong dakilang pag-asa ang mga alagad, ito ay ang muling pagparito ng Panginoon. Ito ang nagsisilbing katuwaan sa ...
Twice the Lord declared that there will be those who will pass through life to the other side of the great divide without passing through the cold door of the grave. The first instance was when the Lord called for Lazarus to come out of the grave. It was the fourth day of Lazarus’s death. It is very of significance that He uttered these words in front of the grave. He ...
Ang pangangaral ng evangelio ay ang pangunahing paglilingkod na ipinagkatiwala sa mga kabahagi ng tunay na Iglesia. “Datapwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo; at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.”         ...
If there are several people experiencing poverty, it does not mean that there is no God or He is no longer doing ways to help people. If a person is poor, it is a problem that he himself made. Examples are the several squatters in cities. People from provinces migrate to urban places to find fortune there for they can’t find opportunities in their own places. It may have been avoided if the ones ...
April 21, 2016

Vox Populi Vox Dei

Effecting God's will through our vote. Someone has said that "history is His (God's) story." This claim has Biblical basis for God actively participates in the affairs of men and nation. In Daniel 2:21, the prophet says that God "...changes times and seasons; he sets up kings and deposes them." Again in chapter 5, verse 21, prophet Daniel says that "the Most High God is sovereign over the kingdoms ...
MAARING GAWIN NG KAHIT SINOAng bawat tunay na mananampalataya ay maaaring magawa ang pagpapatotoo ng patotoo ni Jesus. Hindi ito trabaho lang ng ministro o estudyante ng Paaralang Biblia. Ang alagad ni Cristo ay pinili upang humayo at magkaroon ng bunga (Juan 15:16). Napakadakilang pagpapala kung ang lahat ng alagad ay magdadala ng patotoo ni Jesus. Kahit sinong anak ng Dios ay maaaring makagawa ...
February 02, 2016

The Right Way to Respond Jesus

People have different responses to the birth of our Lord Jesus Christ. How should one respond to this glorious event? What does the Holy Scriptures tell us?“He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he ...
Ito ang pangako ng Dios na kung ang tao ay manunumbalik ay aalisin Niya ang ating mga masasamang gawain. Ang paglikha ay nagumpisa sa isang magandang pasimula subalit nagyon ito ay nabahiran ng kasamaan. Kapag ang kasalanan ay mapawi ay darating sa atin ang kaginhawaan at kapayapaan sa buhay mula sa harapan ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit si Cristo ay isinugo ng Kanyang Ama. Bagamat ito ...
Ang bayan ng Dios sa kawakasan ng huling araw ay ang Iglesiang babalikan ng Panginoon sa Kaniyang muling pagparito. Napakalaki ng epekto o ng bisa nito sa atin kapag malaman nating kabahagi tayo sa iglesiang babalikan ng Panginoon. Tayo ang mga tao na may natatanging tatak. Ang iglesia ng Panginoon ay naiiba at dahil dito nararapat lamang na tayo’y masumpungan sa buhay na nais ng Dios sa ...
February 01, 2016

The Word Issue 194

Issue 194 -  Latest Issue of The Word Magazine is now available. Don’t miss this! Get your copy now and be blessed and be more equipped by the strength coming from the Lord through His Words as wait for His coming! In this issue: •Doktrina: Ang Gawain sa Ministeryo •True Gospel: Ang Pagtatayo ng Dios sa Kaniyang Iglesia •Faithful Word: Confining Truths in Abiding in ...