Surer Word

In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled What is the True Meaning of Christmas?
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Ang Christmas ba ay isang tradisyon na pinagdiriwang ng mga Kristiyano?"
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled 7th Last Sayings (4th Saying).
In this episode, Bishop Art Ferriol explains why every Christian must commemorate the day of Christmas.
Sa episode na ito ng Surer Word ay binigyang linaw ni Bishop Art Ferriol sa pamamagitan ng katotohanan ng Banal na Kasulatan ang mga katanungang ukol sa pananampalataya: Ano ang Ibig Sabihin ng Bagong Langit at Bagong Lupa?
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Ano ang Iglesia na Ililigtas?"
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Surer Word: Mayroon bang Fourth Watch sa Biblia?"
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Paano Maliligtas ang Kaluluwa ng Isang Tao?".
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Nasaan si Cristo nang Hindi Pa Nagkatawang Tao?"
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Ano ang Katayuan ni Cristo? "