ONK Radio Ministry

You're in: Media»ONK Radio
August 28, 2014

Kapayapaan mula sa Dios

Uhaw sa atensyon at kalinga ng mga magulang kung kaya’t humantong sa pagrerebelde, hanggang sa maging miserable ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita ng Dios sa radyo na pinakikinggan ng kanyang asawa, ito ang naging daan upang mabago ang kanyang buhay. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Allan Gurtiza, kung paano ...

Sa murang edad pa lamang, ang pagkalulong sa masamang bisyo dahil sa impluwensiya ng masamang barkada ang nagdala sa kanya sa buhay na tila walang kapayapaan. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Ronnie, ang buhay mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan.  

Ang fariseo ay isang tagasunod sa lahat ng kautusan ni Propeta Moises gaya ng pag-aayuno at pag-iikapu, ngunit ito ay kanyang ginagawa nang may pagpapaimbabaw at buong pagmamalaki. Samantala, ang maniningil ng buwis ay tinanggap ang kanyang sarili bilang isang makasalanan sa harapan ng Dios kung kaya't siya ay nagsisi. Sa kanilang dalawa ang maniningil ng buwis ang kinalugdan ng Dios at hindi ang ...

Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, tunghayan natin ang buhay ng kapatid na Linda Cortes, kung saan namulat ang kanyang pang-unawa sa tamang paglilingkod na noon ay bihag ng kinagisnang pananampalataya na ipinamulat sa kanya ng kanyang ina.

Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "Ang Kaugnayan ng Pagsusugo sa Pangangaral ng Tunay na Evangelio sa Buong Sanglibutan".

Si Jose na taga Chipre ay naging mananampalataya ng unang Iglesia  at nag pasya na manatili na kasama ng mga Apostol. Samantala, dahil sa pagkakaisa ng mga kapatid sa Jerusalem, ipinasya nilang ipagbili ang kanilang mga pag mamay-ari at ibigay sa Iglesia ang mga pinagbilhan at manatili ding kasama ng mga alagad ni Jesus. Naging kaisa din si Jose kahit siya ay bago pa lamang sa ...

June 13, 2014

Binago ng Salita ng Dios

Nakagisnan niya ang magulong pamilya. Malimit mag-away ang kanyang mga magulang kaya sumama siya sa mga kaibigan upang iwasan ito. Subalit ang kanyang mga kaibigan pala ang magtutulak sa kanya upang malulong sa mga bisyo at maging lango sa alak. Dahil dito, lalong naging masalimuot ang buhay niya at nagpadagdag pa sa kaguluhan ng kanyang pamilya. Paano nga ba naging maayos ang buhay ...

Si Jose na taga Chipre ay naging mananampalataya ng unang Iglesia  at nag pasya na manatili na kasama ng mga Apostol. Samantala, dahil sa pagkakaisa ng mga kapatid sa Jerusalem, ipinasya nilang ipagbili ang kanilang mga pag mamay-ari at ibigay sa Iglesia ang mga pinagbilhan at manatili ding kasama ng mga alagad ni Jesus. Naging kaisa din si Jose kahit siya ay bago pa lamang sa ...

Strengthen your faith with the truth of the Holy Scriptures in this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "Ang Batayan Ng Tunay Na Pananampalataya - Part 2".

Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "Ang Batayan Ng Tunay Na Pananampalataya".