Kaban ng Patotoo

Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, tunghayan natin ang buhay ng kapatid na Linda Cortes, kung saan namulat ang kanyang pang-unawa sa tamang paglilingkod na noon ay bihag ng kinagisnang pananampalataya na ipinamulat sa kanya ng kanyang ina.

June 13, 2014

Binago ng Salita ng Dios

Nakagisnan niya ang magulong pamilya. Malimit mag-away ang kanyang mga magulang kaya sumama siya sa mga kaibigan upang iwasan ito. Subalit ang kanyang mga kaibigan pala ang magtutulak sa kanya upang malulong sa mga bisyo at maging lango sa alak. Dahil dito, lalong naging masalimuot ang buhay niya at nagpadagdag pa sa kaguluhan ng kanyang pamilya. Paano nga ba naging maayos ang buhay ...

Panatiko sa kinagisnang pananampalataya. Hindi lumiliban sa mga misa sapagkat ito ang kanyang panata. Subalit sa kabila ng kanyang pagiging deboto sa kanyang kinalakihang relihiyon ay naroroon pa rin ang masasama niyang pag-uugali. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Evelyn Apitan mula sa lokal ng Taguig kung paano siya "Naliwanagan ng ...

February 19, 2013

Pinalaya sa Masamang Espiritu

Dahil sa Inaalihan ng masamang espiritu si Armando binalak niyang patayin ang kanyang anak. Ngunit isang panalangin ang nagligtas at nagpalaya sa kaniya. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang agsasadula ng buhay ng kapatid na Armando Grafani mula sa lokal ng Valladolid, Negros Occidental kung paano siya "Pinalaya sa Masamang Espiritu"

February 11, 2013

Kaligtasan Bunga ng Kagalingan

Nasadlak sa kahirapan ang kapatid na Rosario bunga ng karamdaman ng kanyang anak. Ngunit hindi niya inaasahan na ang isang pagpapaunlak sa isang Bible study ang siyang magiging daan sa kagalingan ng kanyang anak at kaligtasan ng kanyang sambahayan. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Rosario Gulliermo mula sa lokal ng Tacloban, na ...

February 07, 2013

Mata ng Pananampalataya

Mula sa simpleng sakit sa mata, naging malubha ito at nagdulot ng pagkabulag sa asawa ng kapatid na Erlinda. Ngunit mayroon  isang bagay na higit na nagpagaling sa kanyang asawa - ang pananampalataya. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Erlinda Villalobos mula sa lokal ng Marikina, na pinamagatang "Mata ng Pananampalataya"

Hindi naging madali ang pasimula ng Iglesia ni Cristo sa Ikaapat na Pagpupuyat. Ang lahat ng mga bagay ay mahihirap sa una. Gayunpaman dahil sa pagsisikap at pakikisama ng mga kapatiran ay naging matagumpay ang Iglesia sa mga unang taon nito. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Owel Santos mula sa Marikina City, kung paano niya naranasan ang ...

March 18, 2012

Tunay na Tupa

Dati siyang kabahagi sa pananampalatayang ang pagkakilala kay Cristo ay taong tao lang, ngunit hindi siya nakunteto dito kaya naman hinanap niya ang tunay na Iglesia ng Dios at nasumpungan niya ito sa Iglesia ni Cristo sa Ikaapat na pagpupuyat. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Cecille Quintana mula sa Lipa City, kung paano niya naranasan ...

October 13, 2011

Naituwid sa Pagkakamali

Ang mga guro ang pangalawang kinikilala nating mga magulang, hindi lamang nagtuturo kundi kailangang makitaan sila ng kagandahang asal. Ngunit ang kapatid na Fea ay hindi nakitaan ng mabuting halimbawa, hindi lamang sa mga estudyante at kapwa nya mga guro, maging sa kanyang sambahayan sapagkat hindi rin siya naging mabuting asawa. Ngunit lahat ng ito ay nabago simula ng matanggap niya ang ...

September 20, 2011

Nasumpungan ang Kapayapaan

Magulo ang pamumuhay na siyang nagdulot ng kawalan ng kapayapaan. Ito rin ang dahilan kung bakit uni-unting nawasak ang kanyang sambahayan. Ganito maisasalarawan ang buhay ng kapatid na Josefa. Ating tunghayan sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Josefa Gansaga, mula sa lokal ng Talisay, kung paano muling nabuo ang kanilang pamilya at paano niya Nasumpungan ...