Kaban ng Patotoo

October 07, 2014

Pag-asang Mula sa Dios

Sa murang edad pa lamang ay naging mabigat na pasanin na siya ng kanyang mga magulang dahil sa kalayawan at masasamang bisyo. Hanggang sa magkaroon ng sariling pamilya ay tila wala paring kapayapaan sa kanyang puso. Sa lubusang paghingi ng kahabagan at awang mula sa Dios sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang mga salita, nasumpungan niya ang pag-asang magpapabago sa kaniyang buhay.  Tunghayan ...

September 22, 2014

Tunay na Kapahingahan

Sa kabila ng marangyang buhay, salat naman sa pagmamahal at atensyon ng magulang kaya’t ito ang nag-udyok sa kanya upang magrebelde at maghanap ng kaligayahan sa barkada. Ngunit nang minsang marinig ang Salita ng Dios, dito niya nakita na ang Dios ay nagbibigay ng tunay na kapahingahan at kasagutan sa lahat ng problema. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng ...

Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ay matutunghayan natin ang pagsasadula sa buhay ng kapatid na Arnel Leonor mula sa lokal ng Novaliches, kung saan ang salita ng Dios ang nagpabago sa kanya mula sa hindi magandang pakikitungo sa tao bunga ng pagkasilaw sa kayamanan ng sanlibutan tungo sa lubusang pagtatalaga sa Panginoon.

Poot at galit sa Dios ang naramdaman niya nang maranasan ang kalupitan at kabiguan sa buhay. Naghiwalay silang mag-asawa at dinapuan ng malubhang sakit na siyang tinaningan sa buhay. Paano nga ba niya makakamit ang kagalingan? Paano niya magagawang takasan ang kalupitan sa kanyang buhay? Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang buhay ng kapatid na Evelyn Porras mula sa lokal ng ...

September 08, 2014

Inilagay sa Tamang Paglilingkod

Simula ng makapag-ibang bansa, umasenso ang buhay ang kaniyang pamilya. Ngunit sa kabila ng maginhawang buhay, natuto siyang magbisyo na nagbunga ng palagiang pag-aaway nilang mag-asawa. Ngunit dahil sa  salita ng Dios, nagawa niyang tumalikod sa masamang bisyo maging sa dating pananampalataya. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng kapatid na Potacio Sergio ...

September 05, 2014

Nasumpungan ang Katotohanan

Matagal na panahon ang kanyang ginugol at ilang denominasyon na rin ang kaniyang nadaluhan ngunit bigo siyang makita ang kaniyang hinahanap na katotohanan. Ngunit isang araw, isang mangangaral ang nagdala sa kaniya ng Salita ng Dios - ito pala ang katotohanan na kanyang hinahanap. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang kwento ng buhay ng kapatid na Lucing Prado mula sa lokal ng ...

September 03, 2014

Inakay Tungo sa Pagbabago

Asensado sa buhay ang kapatid na Arnel. Pero ang pagkasilaw sa kayamanan ang nagudyok sa kanya upang lalo nya pang pagbutihin ang kanyang trabaho. Ito rin ang dahilan ng pagbabago ng kanyang ugali at pakikitungo sa kapwa. Paano nga ba nabago ng Salita ng Dios ang buhay ng kapatid na Arnel?  Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang kwento ng buhay ng kapatid na Arnel Leonor ...

September 03, 2014

Tunay na Kaginhawaan

Dahil sa hirap ng buhay napilitang makipagsapalaran sa Maynila at sa ibang bansa upang hanapin ang kaginhawaan sa buhay. Ngunit bigo siyang makamit ang matagal na niyang ninanasang kaginhawaan. Lingid sa kanya, ang Dios pala ay may inilaang kaginhawaang naghihintay sa kanya. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang kwento ng buhay ng kapatid na Carmina mula sa lokal ng Camarin ...

August 28, 2014

Kapayapaan mula sa Dios

Uhaw sa atensyon at kalinga ng mga magulang kung kaya’t humantong sa pagrerebelde, hanggang sa maging miserable ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita ng Dios sa radyo na pinakikinggan ng kanyang asawa, ito ang naging daan upang mabago ang kanyang buhay. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Allan Gurtiza, kung paano ...

Sa murang edad pa lamang, ang pagkalulong sa masamang bisyo dahil sa impluwensiya ng masamang barkada ang nagdala sa kanya sa buhay na tila walang kapayapaan. Tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ang pagsasadula ng buhay ng kapatid na Ronnie, ang buhay mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan.