Ang Biblia

Unang Yugto: Dahil sa kagustuhan na matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya ay pinili ng lalaki na magtayo ng bahay sa ibabaw ng bato samantalang ang kanyang kaibigan naman ay mas minabuti na itayo ang tirahan sa buhanginan. Dahil sa magkaibang pananaw ay hindi sila magkaunawaan at madalas ay tinutukso siya ng kanyang kaibigan gayunpaman ay hindi siya nagpadala dito kundi ipinagpatuloy ang ...

Ang Biblia: Ang Matalino at ang Mangmang

Ang Biblia: Ang Matalino at ang Mangmang

February 27, 2012

Ang Pulubi at ang Mayaman

Unang Yugto: Naglakbay si Lazaro patungo sa lungsod ngunit bago pa man siya makarating sa lugar na iyon ay naubusan na siya ng makakain, lumapit siya sa iba't-ibang tao upang humingi ng tulong ngunit walang nagpaunlak sa kanya hanggang sa siya'y makarating sa bahay ng mayaman, humingi siya ng makakain sa alipin nito ngunit ang pagkaing nasa kanya ay pagkaing tira ng kanyang pinuno. Ikalawang ...

Unang yugto: Ipinakasal ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac kay Rebecca ang anak ng kanyang kapatid na si Bethuel dahil ayaw ni Abraham na makasal ang kanyang anak sa isang Cananeo at tulad ng nangyari sa ama ni Isaac na si Abraham at sa inang si Sarah hindi madali ang pagkakaroon nila ng anak. Matapos ang dalawampung taong paghihintay ay binigyan sila ng Panginoon ng kambal na lalake ito ay ...

Ikaanim na Yugto: Hindi na itinuloy ni Haring Saul ang balak na pagpatay niya kay David dahil sa pakiusap ni Jonathan, nagpasyang bumalik bilang mandirigma si David sa hari bilang tanda ng kanilang pagkakaayos. Nang muling dalawin ng masamang espiritu si Saul ay muli niyang pinagtangkaang patayin si David ngunit pinatakas siya ng kanyang asawang si Michal. Samantala pumunta si David kay Propeta ...

Unang Yugto: Inalis ng Panginoon ang kanyang espiritu kay Haring Saul dahil sa katigasan ng kanyang ulo kaya't humirang ang Panginoon ng panibagong hari sa katauhan ng batang si David siyang bunsong anak ni Jessie na taga Bethlehem at dahil wala na sa kanya ang Banal na Espiritu ay dinadalaw siya ng masasamang espiritu kaya't nagpahanap ng mahusay tumugtog ng instrumento para maaliw ang hari. May ...

Sa episode na ito ng Ang Biblia, tunghayan natin ang kwento ng pananampalataya patungkol sa: Ang Tore ng Babel. Unang Yugto: Sa paghahangad ng mga Hebreo na sila'y kilalanin at katakutan ng ibang lahi ay binalak nilang magtayo ng isang tore na aabot hanggang sa langit upang maipakita sa lahat ang kanilang lakas at kapangyarihan. Dahil sa dami ng kanilang bilang sila ay nagtulong-tulong upang ...

Sa episode na ito ng Ang Biblia, tunghayan natin ang kwento ng pananampalataya patungkol sa: Sodoma at Gomora. Unang Yugto: Dahilan sa pagiging makasalanan ng mga tao dito ay ipinasya ng Panginoon na lipulin ang bayan. Dahilan sa inaalala ng Panginoon ang kanyang lingkod na si Abraham ay nagpadala siya ng anghel kay Lot upang bigyang babala. Ikalawang Unang Yugto: Ninais ng mga kalalakihan na ...

February 07, 2005

Test Upload

test don't remove tbhis