Ang Biblia

Ang fariseo ay isang tagasunod sa lahat ng kautusan ni Propeta Moises gaya ng pag-aayuno at pag-iikapu, ngunit ito ay kanyang ginagawa nang may pagpapaimbabaw at buong pagmamalaki. Samantala, ang maniningil ng buwis ay tinanggap ang kanyang sarili bilang isang makasalanan sa harapan ng Dios kung kaya't siya ay nagsisi. Sa kanilang dalawa ang maniningil ng buwis ang kinalugdan ng Dios at hindi ang ...

Si Jose na taga Chipre ay naging mananampalataya ng unang Iglesia  at nag pasya na manatili na kasama ng mga Apostol. Samantala, dahil sa pagkakaisa ng mga kapatid sa Jerusalem, ipinasya nilang ipagbili ang kanilang mga pag mamay-ari at ibigay sa Iglesia ang mga pinagbilhan at manatili ding kasama ng mga alagad ni Jesus. Naging kaisa din si Jose kahit siya ay bago pa lamang sa ...

Si Jose na taga Chipre ay naging mananampalataya ng unang Iglesia  at nag pasya na manatili na kasama ng mga Apostol. Samantala, dahil sa pagkakaisa ng mga kapatid sa Jerusalem, ipinasya nilang ipagbili ang kanilang mga pag mamay-ari at ibigay sa Iglesia ang mga pinagbilhan at manatili ding kasama ng mga alagad ni Jesus. Naging kaisa din si Jose kahit siya ay bago pa lamang sa ...

February 05, 2014

Daniel: Bunga ng Pagsunod

Si Daniel ay isang taong nag-aangkin ng katalinuhan, may kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip, may takot sa Dios at kahit kailan ay hindi tinalikdan ang utos ng Panginoon kung kaya't siya'y itinaas ng Dios at nakamit ang isa sa mataas na katungkuluan sa korte ng Haring Babilonia. Tunghayan ang pagsasadula sa episode na ito ng Ang Biblia na pinamagatang "Daniel: Bunga ng Pagsunod"

August 14, 2013

Ang Wakas ng Daigdig: Noah

Lumaki si Noe sa isang sambahayang naglilingkod sa Panginoon kaya naman hanggang sa siyay nagka asawa at nagka anak ay kanya itong ipinagpatuloy ngunit liban sa kanya ang mga tao ay patuloy din sa paggawa ng kasamaan at nanatiling namuhay sa kasalanan. Nakita ito ng Dios kaya naman siyay nagpasyang lipulin ang buong daigdig sa pamamagitan ng baha.  Tunghayan ang pagsasadula sa mga ...

Dahil sa pagsuway nila Adam at Eva ay pinarusahan sila ng Panginoon na nagdulot sa kanila upang mamuhay ng may kahirapan. Ipinanganak ni Eva si Cain at Abel, ngunit sa paglipas ng panahon habang lumalaki ang mga ito ay nagkakaroo ng hidwaan. Tunghayan ang pagsasadula sa episode na ito ng Ang Biblia na pinamagatang "Ang Magkapatid: Abel at Cain"

March 08, 2013

Ang Paglikha

Nilikha ng Dios ang daigdig, ang lahat ng hayop at maging ang tao sa loob ng anim na araw at nang ikapitong araw ay kanya itong itinangi at Siyay nagpahinga. Tunghayan ang pagsasadula sa episode na ito ng Ang Biblia na pinamagatang "Ang Paglikha"

February 16, 2013

Ang Pasimula

Bago pa man ang unang paglalang ay naganap, ang sanlibutan ay meron ng mga nilalang na siyang unang nilikha ng Dios kabilang na dito ang mga anghel na siyang mga tagapaglingkod ng Dios at siyay pumili ng  isa sa  mga anghel upang maging tagapamahala sa lahat ng kanyang nilikha at si lucifer na isang kerubin ang kanyang pinili subalit dahil sa kanyang katungkulan ay naging pasimula ito ...

Isa sa mga dakilang tao ng pananampalataya noong unang Iglesia. Bagamat hindi isang apostol, siya ay napili upang pangunahan at pangalagaan ang mga babaeng balo sa Jerusalem. Puspos ng Espiritu at maapoy sa pangangaral kung kaya't kinainggitan siya at pinagbantaang patayin. Ngunit sa kabila nito, nakuha niya pa ring ipakipaglaban ang pananampalataya hanggang sa kanyang mga huling araw.Tunghayan ...

Kilalang gahaman at mapagmalupit ang maniningil ng buwis na si Zaqueo. Hayag sa mga tao ang kanyang mga maling gawa. Ngunit ng Siya ay lumapit sa Panginoong Jesucristo ay naging karanasan niya ang pagpapatawad bunga ng pagsisisi ng kanyang kasalanan. Tunghayan ang pagsasadula sa mga kabanata sa buhay ni Zaqueo na pinamagatang "Zaqueo:Nagsisising Puso"