Special Feature

Ang Tunay na Himala

Sa ating panahon maraming tao ang humahanap ng himala. At marami din ang nangangaral nito. Ngunit paano nga ba matitiyak ng tao na ang himalang kanyang tinanggap ay mula sa Dios? At ano nga ba ang marapat gawin ng isang tao upang magkamit ng himala.Tunghayan sa Episode na ito ng Oras ng Katotohanan, paanong naranasan ng ating mga kapatid ang bunga ng Tunay na Himala.

Comments