Special Feature

Ang Dakilang Tagubilin

Ang Mabuting Balita o Evangelio - kaligtasan ang dulot sa mga sumasampalataya at sa mga hindi sasampalataya ay kapahamakan. Ito ang tagubilin ng Dios sa Kanyang mga sinugo. Ang ipangaral ang evangelio sa lahat ng tao, sa lahat ng dako. Tunghayan sa Episode na ito ng Oras ng Katotohanan, ang mensahe nito kung bakit nais ng Dios na tayo'y tumugon sa Kanyang Dakilang Tagubilin.

Comments