Special Feature

Book of all Ages

Banal na Kasulatan. Mabuting Balita. Tipan ng Dios. Ilan lamang sa katawagan sa Biblia - ang aklat na mula sa Dios at siya din ang may akda. Taglay nito ang kapangyarihan at katotohanan kung kaya't nais ng Dios na ito'y maipangaral. At hindi rin maaaring kahit sino na lamang ang mangaral sapagkat may isinugo ang Dios upang bigyan ng karapatang mangaral. Tunghayan sa episode na ito ng Oras ng Katotohanan, ang kapangyarihan at kahalagahan ng Salita ng Dios at ang mga taong ipinagtagubilinan ng Dios na ipangaral ito.

Comments