Ang Biblia

David at Jonathan: Kwento ng Pagkakaibigan (Unang Bahagi)

Unang Yugto: Inalis ng Panginoon ang kanyang espiritu kay Haring Saul dahil sa katigasan ng kanyang ulo kaya't humirang ang Panginoon ng panibagong hari sa katauhan ng batang si David siyang bunsong anak ni Jessie na taga Bethlehem at dahil wala na sa kanya ang Banal na Espiritu ay dinadalaw siya ng masasamang espiritu kaya't nagpahanap ng mahusay tumugtog ng instrumento para maaliw ang hari. May nakapagsabi sa hari na mahusay tumugtog si David ng harpa na noo'y nakatalo sa Filisteong si Goliath kaya naman pinatira ni Haring Saul si David sa palasyo upang siya'y maaliw sa musikang hatid ng harpa samantala naging magkakilala na si David at Jonathan.

Ikalawang Yugto: Pinagsanay ni Haring Saul si David upang maging mandirigma at dahil siya'y pinapatnubayan ng Panginoon naging matagumpay ang lahat niyang laban. Ginawa siyang pinuno ng mga kawal ng hari, di naglaon naging lalong bantog si David at napamahal sa mga taga Israel. Naikumpara sina David at Haring Saul na siya namang ikinagalit ng hari sapagkat nalaman niyang ang mga tao ay higit na pinupuri si David kaysa sa kaniya.

Ikatlong Yugto: Tinangkang patayin ni Haring Saul si David dahil sa pagkainggit sa kabantugan nito, ngunit natakot ang hari dahil naramdaman niyang si David ay pinapatnubayan ng Panginoon kaya nag-isip siya ng paraan kung papanong mapapatay niya si David. Ipinasya niyang ipakasal ito sa kanyang anak na si Merab sa isang kundisyon na ipagtanggol niya ang Israel laban sa Filisteo. Lingid sa kaalaman ni David siya'y nilinlang ni Saul at nais na mapatay siya sa labanan ngunit hindi ito nangyari dahil sa lubos na pag-iingat ng Panginoon ay nagtagumpay si David at nakatakdang ikasal sa anak ng hari.

Ikaapat na Yugto: Muling nagtagumpay si David sa pakikipaglaban sa Filisteo. Lalong napatunayan ni Saul na si David ay pinapatnubayan ng Panginoon, bilang ganti ay ipinakasal siya sa anak ng hari na si Michal ngunit hindi pa rin tumigil si Saul bagkus binalak pa rin niyang patayin si David at pinaalam niya rin ito kay Jonathan. Isinaalang-alang ni Jonathan ang kanilang pagkakaibigan kung kaya't siya mismo ang nagbabala kay David, muling kinausap ni Jonathan ang kanyang ama upang baguhin ang pasyang pagpatay nito sa kaibigan.

Ikalimang Yugto: Hindi na itinuloy ni Haring Saul ang balak na pagpatay niya kay David dahil sa pakiusap ni Jonathan. Nagpasyang bumalik bilang mandirigma si David sa hari bilang tanda ng kanilang pagkakaayos. Nang muling dalawin ng masamang espiritu si Saul ay muli niyang pinagtangkaang patayin si David ngunit pinatakas siya ng kanyang asawang si Michal sa mantala pumunta si David kay Propeta Samuel at sinabi ang lahat ng nangyari sa kanya maging ang pagtangkang pagpatay sa kanya ni Saul kaya naman tinulungan ni Samuel si David.

Comments