Ang Biblia

Ang Tore ng Babel - Ang Pinagmulan ng Iba't ibang Wika

Sa episode na ito ng Ang Biblia, tunghayan natin ang kwento ng pananampalataya patungkol sa: Ang Tore ng Babel.

  • Unang Yugto: Sa paghahangad ng mga Hebreo na sila'y kilalanin at katakutan ng ibang lahi ay binalak nilang magtayo ng isang tore na aabot hanggang sa langit upang maipakita sa lahat ang kanilang lakas at kapangyarihan. Dahil sa dami ng kanilang bilang sila ay nagtulong-tulong upang mabilis na maisagawa ang kanilng balak.
  • Ikalawang Yugto: Dahil sa pagtatayo ng tore ay madali nilang nalalaman kung may pararating na mga kaaway, sa ganitong kaparaanan ay madali nilang matatalo ang sinomang ibig sumakop sa kanila. Dahil dito ay lalo silang naging mapagmataas at mapagmalaki, inisip nila na ito ay dahil sa kanilang lakas at kapangayarihan. Nakarating sa harapan ng Panginoon ang mga kasamaan ng kanilang mga puso bunga ng kanilang mga pagmamataas kung kaya't ipinasya ng Dios na silay parusahan.
  • Ikatlong Yugto: Ginulo ng Dios ang pagkakaisa ng mga taong laban sa kanya sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang mga wika, tinawag nila itong Babel sapagkat doon sila pinangalat ng Panginoon. Sila ay tumigil sa pagtatayo dahil sa kalituhan bunga ng pagkakaibaiba ng kanilang wika, dito nagpasimulang mangalap ang ibat-ibang lahi ng tao na may ibat-ibang wika na sinasalita.

Comments